Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 127/2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
 
Vážení,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 14. 8. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 127/2019, prostřednictvím které žádáte „o poskytnutí anonymizované verze rozhodnutí zdejšího soudu vydaného pod sp. zn. 22 Cdo 4161/2018 dne 26.6.2019.“

 

Povinný subjekt Vám tímto požadované rozhodnutí zasílá v anonymizované podobě v příloze tohoto sdělení.

 

Vámi poptávané rozhodnutí je rovněž dostupné z následujícího odkazu na webových stránkách Nejvyššího soudu:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/E0D7E71A1127FFBDC125845E002C3602?openDocument&Highlight=0,

 

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

 

S pozdravem

 


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona
 
Příloha (elektronická): Rozhodnutí - 22 Cdo 4161/2018