Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 128/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 31. 10. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 128/2017, prostřednictvím které konkrétně žádáte: „Kopie či výtisky judikátů Rt 4To 810/94 a Rt 3Tz 4/99, jenž byly publikovány v ASPI systému.“

Povinný subjekt Vám tímto požadované kopie obou rozhodnutí poskytuje formou tištěných příloh. Jedná se o anonymizované kopie rozhodnutí, neboť z formulace Vaší žádosti ze dne 30. 10. 2017 sp. zn. Zin 128/2017 vyplývá, že Vám jde o poskytnutí informace v rozsahu, v jakém je veřejně publikována v systému ASPI. Tam je požadovaná informace publikována právě v anonymizované podobě. Z toho důvodu nevydal povinný subjekt ve smyslu § 15 odst. 1 Informačního zákona současně s poskytnutím informace i rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, kdy důvodem pro částečné odmítnutí žádosti by byla aplikace § 8a Informačního zákona.

Povinný subjekt v této souvislosti pro futuro zdůrazňuje, že obecně neposkytuje na základě žádostí podle Informačního zákona rozhodnutí publikována v komerční databázi ASPI, kterou provozuje soukromá právnická osoba - společnost Wolters Kluwer. Poskytováním takových informací by totiž porušoval ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) Informačního zákona (citace: „Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským.“).

V případě požadovaného rozhodnutí sp. zn. 3 Tz 4/99 ze dne 28. 1. 1999 (Vámi uvedeno jako Rt 3Tz 4/99) se však přímo jedná o rozhodnutí Nejvyššího soudu, a právě proto je Vám kopie poskytnuta.

V případě rozhodnutí, které v žádosti označujete jako Rt 4To 810/94, jde o usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 11. 1994, sp. zn. 4 To 810/94. Jedná se sice o rozhodnutí jiného subjektu, než-li Nejvyššího soudu, přesto je Vám informace poskytnuta, neboť toto rozhodnutí publikoval Nejvyšší soud jako vydavatel ve své Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, ročník 1995, v části trestní, pod č. 27. Neexistují tedy důvody k „neposkytnutí“ takové informace. Na závěr pak ještě povinný subjekt pro úplnost dodává, že v případě, kdyby výše uvedená podmínka splněna nebyla, pak Nejvyšší soud zpravidla žádost o zaslání rozhodnutí vydaných „jinými soudy“ odloží, popř. odmítne.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Příloha (tištěná):
Anonymizovaná kopie rozhodnutí sp. zn. 3 Tz 4/99 ze dne 28. 1. 1999
Anonymizovaná kopie rozhodnutí KS v Českých Budějovicích sp. zn. 4 To 810/94 ze dne 15. 11. 1994