Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 129/2017

Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážená paní,

Nejvyšší soud Jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 1. 11. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 129/2017. Konkrétně přitom žádáte poskytnutí anonymizovaného usnesení Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 28 Cdo 5105/2016 ze dne 29. 8. 2017.

Podle § 6 odst. 1 Informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.

V souladu s § 6 odst. 1 Informačního zákona Vás tedy povinný subjekt odkazuje na databázi zveřejněných anonymizovaných Rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, která se nachází na webových stránkách www.nsoud.cz. Konkrétní požadované rozhodnutí naleznete přímo pod tímto odkazem:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/FCA1F1EBC2620570C12581D1002BAED2?openDocument&Highlight=0,

Pro úplnost povinný subjekt dodává, že pod uvedeným odkazem naleznete ve skutečnosti usnesení ze dne 29. 8. 2017 označené sp. zn. 23 Cdo 5105/2016, a to proto, že u Nejvyššího soudu došlo při projednávání dané věci ke změně senátu. Namísto původně určeného senátu č. 28 nakonec rozhodoval senát č. 23 občanskoprávního a obchodního kolegia.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle Informačního zákona