Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 129/2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
 
Vážení,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 20. 8. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 129/2019, prostřednictvím které žádáte:

„ …poskytnutí anonymizovaného znění rozsudku vydaného zdejším soudem dne 27. 3. 1994 a týkající se smlouvy o prodeji podniku. Předmětný rozsudek byl také publikován ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu č. 7/1997 (Sbírkové č. 30/1997), ročník XLIX.“

Na základě sbírkového označení byl povinným subjektem dohledán rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 12. 1994, sp. zn. Odon 34/93, který se týkal prodeje podniku. Jedná se tedy o rozsudek vydaný Nejvyšším soudem v jiný den, něž jaký je uveden ve Vaší žádosti, nicméně povinný subjekt je toho názoru, že předmětem Vašeho zájmu je poskytovaný rozsudek výše uvedené sp. zn., který byl jednoznačně identifikován na základě v žádosti uvedeného sbírkového označení.

Povinný subjekt Vám tímto požadované rozhodnutí zasílá v pseudonymizované podobě v příloze tohoto sdělení.

 

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

 

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček

vedoucí oddělení styku s veřejností, pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona


Příloha (elektronická): Rozhodnutí Odon 34/93.pdf

RozhodnutíOdon34-93.pdf