Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 12/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 23. 1. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 12/2018, ve které požadujete v bodě 2 „anonymizovanou kopii rozhodnutí NS 7 Tz 316/2001 ze dne 10. 4. 2002“, v bodě 3 „sdělení, zda rozhodnutí (usnesení) 7 Tz 316/2001 bylo publikováno ve sbírce nějakých soudních rozhodnutí“ a v bodě 4 „sdělení, zda rozhodnutí Zin 155/2017 ze dne 12. 1. 2018 má žadatel chápat tak, že mu rozhodnutí 4 Tdo 299/2017 ze dne 18. 12. 2017 bude bez dalšího doručeno, jakmile důvodu k neposkytnutí (nedoručení stranám) odpadnou?“.

Povinný subjekt Vám v odpovědi poskytuje tyto informace:

- K bodu 2 Vám povinný subjekt v příloze zasílá anonymizovanou kopii požadovaného rozhodnutí.
- K bodu 3 je třeba uvést, že usnesení sp. zn. 7 Tz 316/2001 ze dne 10. 4. 2002 bylo publikováno pouze v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu však toto rozhodnutí publikováno nebylo.
- K bodu 4 Vám povinný subjekt sděluje, že dle § 12 věta druhá „Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření“. Dle komentářové literatury k tomuto ustanovení „Každé omezení práva na přístup k informacím je zákonem redukováno i časově tím, že možnost odepřít informaci trvá pouze po dobu, po niž trvá důvod odepření. To znamená, že povinný subjekt musí při vyřizování každé nové žádosti o poskytnutí informace znovu zvažovat, zda důvod pro její neposkytnutí trvá, tedy zda nedošlo ke změně podmínek, za nichž jednou žádost o poskytnutí informací odmítl. (…) Toto pravidlo pak znamená, že povinný subjekt nemůže při opakované žádosti téhož žadatele o poskytnutí již jednou odepřených informací bez dalšího odkázat na předchozí odepření informací, ale musí se vždy znovu zabývat tím, zda důvod pro jejich odepření i nadále trvá. Jinak řečeno, rozhodnutí o odmítnutí žádosti nevytváří překážku věci rozhodnuté ani z věcného hlediska. Zbývá dodat, že povinný subjekt samozřejmě nemusí pravomocně odmítnuté žádosti dodatečně „přezkoumávat“ a pokud by v budoucnu důvod pro odmítnutí žádosti odpadl, informaci dodatečně poskytnout.“ (Furek, A., Rothanzl, L., Jirovec, T. Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 629.)

S ohledem na výše uvedené tedy povinný subjekt nezasílá původně požadované informace, k nimž v minulosti vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti, a zpětně nezkoumá, zda již pominul důvod k jejich odepření. Nicméně, v tomto případě Vám povinný subjekt zašle (až pominou důvody k odepření informace) bez dalšího požadované rozhodnutí sp. zn. 4 Tdo 299/2017 ze dne 18. 12. 2017, a to s ohledem na Váš opakovaný deklarovaný zájem o předmětnou informaci a především kvůli Vaší ztížené situaci, způsobené pobytem ve vazební věznici (z čehož plyne nemožnost získání rozhodnutí z webových stránek Nejvyššího soudu, kde se konkrétní požadovaná informace z žádosti sp. zn. Zin 155/2017 objeví nejpozději dne 13. 3. 2018).

Podle sdělení, které má Nejvyšší soud od prvoinstančního soudu k dnešnímu dni, rozhodnutí sp. zn. 4 Tdo 299/2017 stále ještě není doručeno všem účastníkům řízení.

Pro úplnost povinný subjekt konstatuje, že bod 1. žádosti sp. zn. Zin 12/2018 vyhodnotil jako úvodní sdělení žadatele, které neobsahuje požadavek na poskytnutí konkrétní informace, tudíž se k němu žádná informace neposkytuje a nebylo ani třeba k tomuto bodu vydat rozhodnutí podle § 15 Informačního zákona.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravemMgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákonaPříloha (tištěná): 7 Tz 316/2001

Rozhodnuti - 7 Tz 316/2001