Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 131/2016

R O Z H O D N U T Í
Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti Cannabis is The Cure, z.s., (dále jen „žadatel“) ze dne 22. 8. 2016, sp. zn. Zin 131/2016, o poskytnutí informací ve smyslu Informačního zákona,
takto:

Podle § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 Informačního zákona se žádost Cannabis is The Cure, z.s., o d m í t á .

Odůvodnění:

Nejvyšší soud (dále též „povinný subjekt“) obdržel dne 22. 8. 2016 takto formulovanou žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 131/2016:

„*I.*
*Nejvyšší soud v rozhodnutí dne 12.7.2016 č.j. Zin 86/2016 na straně 5* ve věci práva soudce lhát tak jako zločinci a podvodníci Nejvyššího soudu ze senátů 8 Tdo 1231/2011 (*Šámalová,* Kůrková, Bláha, 6 Tdo 1493/2014 (*Engelmann*, Kouřil, Veselý), 11 Tdo 181/2015 (*Draštík*, Hasch, Rizman) a prý také senátu 6 Tdo 323/2016 (*Engelmann*, Ondrušková, Kouřil-dosud nezveřejněno) tvrdících vědomě lživě, že konopí je prekurzor a zákon není technickým předpisem dle práva EU, aby kriminální činnost ČR neposoudil Soudní dvůr, *uvedl citaci nálezu Pl. ÚS 18/06 ze dne 30. 5. 2006,* daný text však i při velmi pečlivém studiu nálezu nemůžeme najít. *Sdělte,* ve kterém bodu a ve kterém odstavci nálezu ÚS se uvedený text nachází, nebo zda se nalézá v odlišných stanoviscích (kterých) soudců ÚS. Nebo nám zašlete kopii rozhodnutí s vyznačeným textem.
*II.*
*Nejvyšší soud v rozhodnutí dne 12.7.2016 č.j. Zin 86/2016 na straně 5* ve věci práva soudce lhát tak jako zločinci a podvodníci Nejvyššího soudu ze senátu 8 Tdo 1231/2011 (*Šámalová,* Kůrková, Bláha), senátu 6 Tdo 1493/2014 (*Engelmann*, Kouřil, Veselý), senátu 11 Tdo 181/2015 (*Draštík*,
Hasch, Rizman) a prý také senátu 6 Tdo 323/2016 (*Engelmann*, Ondrušková, Kouřil) tvrdících vědomě lživě, že konopí je prekurzor a zákon není technickým předpisem dle práva EU, aby kriminální činnost neposoudil Soudnídvůr, *uvedl citaci správního rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 23.5.2016 č.j. SPR ÚS 294/16, *daný text však i při velmi pečlivém studiu nemůžeme najít nejen na www.nalus.usoud.cz/Search/Results.aspx, ale ani v žádném jiném veřejném zdroji.
*Sdělte,* kde můžeme uvedené rozhodnutí ÚS najít, nebo nám zašlete kopii rozhodnutí s vyznačeným textem.
*III.*
V případě, že existují ještě jiná rozhodnutí NS a ÚS povolující soudcům vědomě lhát a vydávat lež za svobodné rozhodnutí soudce, *tato nám sdělte. *“

Podle § 15 odst. 1 Informačního zákona „Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.“

Podle § 2 odst. 4 Informačního zákona „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“


Žadatel se prostřednictvím bodů I., II., III. žádosti sp. zn. Zin 131/2016 u povinného subjektu domáhá dalšího (do)vysvětlování odůvodnění rozhodnutí ve věci sp. zn. Zin 86/2016 ze dne 12. 7. 2016, čímž se ve smyslu § 2 odst. 4 Informačního zákona dotazuje na názor (žádá právní rady, analýzy odůvodnění rozhodnutí), a to konkrétně takto:
„I. ….*Sdělte,* ve kterém bodu a ve kterém odstavci nálezu ÚS se uvedený text nachází, nebo zda se nalézá v odlišných stanoviscích (kterých) soudců ÚS. Nebo nám zašlete kopii rozhodnutí s vyznačeným textem.
II. …*Sdělte,* kde můžeme uvedené rozhodnutí ÚS najít, nebo nám zašlete kopii rozhodnutí s vyznačeným textem.
III. V případě, že existují ještě jiná rozhodnutí NS a ÚS povolující soudcům vědomě lhát a vydávat lež za svobodné rozhodnutí soudce, *tato nám sdělte. *“

Vyhledávání v judikátech, podtrhávání konkrétních pasáží, popř. dohledávání dalších judikátů k dané problematice, není možné se domáhat prostřednictvím Informačního zákona.

Ke snahám žadatelů domoci se prostřednictvím Informačního zákona odůvodňování postupů či zaujatých stanovisek se přímo vyjadřuje i komentářová literatura: Zákon o svobodném přístupu k informacím, Komentář, C.H.BECK 2016, str. 78): „Další typovou skupinou žádostí, které lze podřadit pod dotaz na názor, jsou žádosti požadující (do)vysvětlení postupů či stanovisek povinných subjektů. Takové žádosti jsou často podávány jako vyjádření nespokojenosti s jinou aktivitou povinného subjektu, typicky žádost o sdělení, z jakého důvodu povinný subjekt vydal konkrétní rozhodnutí, proč se v rámci určitého materiálu nezabýval též určitým v žádosti uvedeným problémem, z jakého důvodu nebyl určitým způsobem činný, apod. …“

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebude povinný subjekt, jak je po něm žadatelem v bodě III. žádosti sp. zn. Zin 131/2016 vyžadováno, vyhledávat v režimu odpovědí na žádosti podle Informačního zákona jakékoliv judikáty a v reakci na požadavky v bodech I. a II. žádosti nebude žadateli vyznačovat žádné konkrétní pasáže (texty) v předmětných rozhodnutích či jiných písemnostech. Povinný subjekt dbá mj. o to, aby ke každé typově podobné žádosti přistupoval stejně, neboť jej k tomu zavazuje rovněž § 2 odst. 4 správního řádu. Povinný subjekt si na základě žádosti sp. zn. Zin 131/2016 ze dne 22. 8. 2016 pouze znovu ověřil, že jím citované pasáže v rámci rozhodnutí ve věci sp. zn. Zin 86/2016 ze dne 12. 7. 2016, které údajně nedokáže žadatel dohledat, jsou součástí usnesení Ústavního soudu z 30. 5. 2016 sp. zn. Pl.ÚS 18/06, detailněji popsaného jako Pl.ÚS 18/06#1.

Poučení:
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podle § 16 odst. 1 Informačního zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání, které se podává u povinného subjektu do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. O odvolání rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle Informačního zákona