Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 132/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážení,


Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 3. 11. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 132/2017, prostřednictvím které žádáte poskytnout seznam jmen advokátů, kteří zastupovali účastníky v jednotlivých řízeních o dovoláních zapsaných do rejstříků Tdo, Cdo, Icdo nebo NSČR a ukončených v období od 1. 4. 2017 do 31. 6. 2017, a to ideálně ve formátu spisová značka / datum podání / datum rozhodnutí / způsob vyřízení věci / jméno a příjmení advokáta.“

Dále prostřednictvím žádosti sp. zn. Zin 132/2017 žádáte, „aby do zasílané tabulky byla zahrnuta i řízení, kde nefigurují advokáti, nýbrž jen zmocněnci, popř. se účastníci řízení zastupují sami, přičemž v případě těchto řízení by byl poslední sloupec (jméno a příjmení advokáta) nevyplněn“.

Povinný subjekt Vám tímto požadované informace poskytuje formou elektronických příloh nazvaných „Zastupující advokáti 4 až 6 2017.xlsx“, „TabulkacivilníZin132 2017.xslx“, „TabulkatrestníZin132 2017.xls“.

První z uváděných příloh „Zastupující advokáti 4 až 6 2017.xlsx“ obsahuje údaje o řízeních, ukončených ve Vámi uvedeném období senáty trestního i civilního kolegia, kde alespoň jednu ze stran řízení zastupoval advokát. Přílohy „TabulkacivilníZin132 2017.xslx“ a „TabulkatrestníZin132 2017.xls“ pak obsahují seznamy všech civilních, popř. trestních řízení, ukončených ve Vámi uvedeném období.

Vzájemným porovnáním (spisových značek) věcí, které obsahuje první z uváděných příloh „Zastupující advokáti 4 až 6 2017.xlsx“, s obsahem (seznamem spisových značek) následujících příloh, získáte informace o řízeních, kde v databázi Nejvyššího soudu nefigurují jména advokátů. Povinný subjekt Vám tak předmětnou informaci v části, kde požadujete údaje o řízeních, v nichž nefigurují advokáti, poskytuje jako součást většího celku, což je plně v souladu s § 4a odst. 1, věta třetí: „Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží, poskytne povinný subjekt takový celek v souladu s tímto zákonem.“ Ostatně, také odborná komentářová literatura se k této problematice vyjadřuje zcela jednoznačně (srovnej Furek, A., Rothanzl, L., Jirovec, T.: Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 1. Vydání. Praha. C. H. Beck, 2016, str. 266, bod 18) Komentované ustanovení provádí bod 3. preambule směrnice  2003/98 („Subjekty veřejného sektoru by však neměly být povinny poskytovat výtahy z dokumentů, pokud to představuje nepřiměřené úsilí.“) a čl. 5 odst. 2 Směrnice 2003/98 ve znění směrnice 2013/37 (Odstavec 1 nezakládá povinnost subjektů veřejného sektoru vytvářet nebo upravovat dokumenty nebo poskytovat výtahy z dokumentů, aby splnily požadavky v něm stanovené, pokud by to představovalo nepřiměřené úsilí překračující rámec jednoduché operace.“) Důvodová zpráva k novele č. 61/2006 Sb. (sněmovní tisk č. 991 IV. volebního období PS PČR, 2005) k tomuto ustanovení dále uvádí: „Speciálně je upravena situace, kdy požadovaná informace je součástí většího celku a žadatel požaduje její vynětí. Pokud tato operace nepředstavuje pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěž, žádosti vyhoví, v opačném případě může povinný subjekt poskytnout v souladu s tímto zákonem celek, v němž je požadovaná informace obsažena.“

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


S pozdravemMgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Přílohy (elektronické):
Zastupující advokáti 4 až 6 2017.xlsx
TabulkacivilníZin132 2017.xslx
TabulkatrestníZin132 2017.xls