Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 133/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážená paní,


Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 5. 11. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 133/2017, prostřednictvím které žádáte informaci: „zda je u Vašeho soudu zřízena tzv. oddělená čekárna pro poškozené a svědky a jejich doprovod“.

Povinný subjekt Vám tímto v odpovědi sděluje, že u Nejvyššího soudu v Brně není pro poškozené, svědky a jejich doprovod zřízena tzv. oddělená čekárna. Veřejnost, popř. účastníci řízení či jejich rodinní příslušníci, mají k dispozici lavice v prvním nadzemním patře na chodbě u vstupu do jednací síně soudu, nejedná se však o nijak oddělený prostor.

Pro úplnost je třeba dodat, že i když jednotlivé senáty Nejvyššího soudu rozhodují ročně již více než 9.000 věcí, řádově jen desítky věcí ročně jsou projednávány při veřejných zasedáních. Jedná se především o stížnosti pro porušení zákona, které podává ministr spravedlnosti a zabývají se jimi senáty trestního kolegia.

O civilním dovolání rozhoduje Nejvyšší soud zásadně bez nařízení jednání, výjimečně je možné nařídit jednání. Tato skutečnost má oporu v § 243a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád: „Dovolací soud rozhodne o dovolání zpravidla bez jednání. Považuje-li to za potřebné, nařídí k projednání dovolání jednání.“

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Pro jednoznačné určení počátku uvedené 30denní lhůty Vás povinný subjekt žádá, abyste přijetí tohoto sdělení zpětně potvrdil na e:mailovou adresu, ze které Vám bylo doručeno.

S pozdravemMgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona