Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 136/2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
 
Vážená paní,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 29. 8. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 136/2019, v následujícím znění:

„Vážení, v nedávné době v médicích zazněla informace, že město Vsetín u Nejvyššího soudu ČR uspělo s dovoláními ve 2 věcech. Na internetu podařilo se mi dohledat tyto údaje:

V prvním z nich - vedeném proti Českomoravské záruční a rozvojové bance - uspělo před dvěma roky, kdy Nejvyšší soud ČR rozhodl o neexistenci zástavního práva na budovu Kotova a lesy na Jasence. Nyní Nejvyšší soud ČR rozhodl ve prospěch města i ve druhém řízení o neexistenci zástavních práv, vedeném proti společnosti Global Financial Restructuring, s.r.o. (jedná se budovy Lidového domu, kulturního zařízení na Sychrově a bývalého okresního úřadu na Horním městě. Vzhledem k tomu, že mi nejsou známy spisové značky, pod kterými tyto věci byly projednávány u Nejvyššího soudu ČR, uvítala bych informaci o číslech obou spisů rozhodnutých u Nejvyššího soudu ČR. Děkuji.“

Povinný subjekt Vám tímto požadované informace poskytuje formou následujícího sdělení.

V případě řízení vedeném proti Českomoravské záruční a rozvojové bance se jednalo o řízení vedené pod sp. zn. 21 Cdo 763/2017, v případě řízení vedeném proti společnosti Global Financial Restructuring se jednalo o řízení pod sp. zn. 21 Cdo 2955/2017.

Rozhodnutí vydané v rámci řízení sp. zn. 21 Cdo 763/2017 je v anonymizované podobě dostupné z následujícího odkazu:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/69A5481168BD39B2C125817D00474AAC?openDocument&Highlight=0,

Rozhodnutí vydané v rámci řízení sp. zn. 21 Cdo 2955/2017 je v anonymizované podobě dostupné z následujícího odkazu:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/8B3594603348BF5FC12583FF0018276A?openDocument&Highlight=0,

Zcela na závěr si dovoluje povinný subjekt pro úplnost uvést, že podle § 14 odst. 2 informačního zákona musí žádost o poskytnutí informace podaná fyzickou osobou obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li fyzická osoba přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Vaše žádost sp. zn. Zin 136/2016 neobsahuje datum Vašeho narození. Tento údaje nicméně nebyl nutný pro kladné vyřízení žádosti – poskytnutí požadovaných informací. Naopak v případě, i jen částečného odmítnutí žádosti o informaci, by povinný subjekt musel trvat na doplnění Vaší žádosti o chybějící náležitosti ve smyslu výše citovaného ustanovení informačního zákona, jelikož datum narození je nutné k řádnému vydání rozhodnutí podle správního řádu.

 

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů ode dne doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti pak rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Pro přesné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt žádá, abyste obratem potvrdila přijetí tohoto sdělení do e-mailové schránky, odkud Vám povinný subjekt informaci zasílá.


 

S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček

vedoucí oddělení styku s veřejností, pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona