Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 138/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážený pane,


Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 22. 11. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 138/2017 tohoto znění:

„1. Žadatel dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. požaduje poskytnutí následujících informací:
2. Uvést číslo jednací judikátu, pod kterým bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek rozhodnutí povinného 3 Tz 4/99? (Jako 4 To 810/94 z KS České Budějovice bylo publikováno jako R 29/1995)
3. Uvést číslo jednací a rozhodující soud, jenž vydal rozhodnutí, posléze vybrané jako judikát R 30/2005-I.? (Komentář k tr. ř., § 160, § 158a a zřejmě i další)“

Povinný subjekt Vám tímto k bodu 2 žádosti sděluje, že rozhodnutí Nejvyššího soudu vydané ve věci sp. zn. 3 Tz 4/99 nebylo nikdy vybráno k publikaci (nebylo publikováno) ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu.

K bodu 3 žádosti Vám povinný subjekt sděluje, že rozhodnutí, následně vybrané a publikované jako judikát R 30/2005 – I., vydal původně Vrchní soud v Olomouci dne 10. 7. 2004 pod sp. zn. 1 To 61/2004. Vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí má Nejvyšší soud k dispozici v anonymizované podobě, zasílá Vám je v tištěné příloze.

Pro úplnost povinný subjekt konstatuje, že bod 1. žádosti sp. zn. Zin 138/2017 vyhodnotil jako úvodní sdělení žadatele, které neobsahuje požadavek na poskytnutí konkrétní informace, tudíž se k němu žádná informace neposkytuje a nebylo ani třeba k tomuto bodu vydat rozhodnutí podle § 15 Informačního zákona.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravemMgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona

Příloha (tištěná): Rozsudek sp. zn. 1 To 61/2004

Rozhodnuti - 1 To 61_2004.doc