Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 142/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážení,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 2. 11. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 142/2018, prostřednictvím které žádáte poskytnout seznam jmen advokátů, kteří zastupovali účastníky v jednotlivých řízeních o dovoláních zapsaných do rejstříků Tdo, Cdo, Icdo nebo NSČR a ukončených v období od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018, a to ideálně ve formátu spisová značka | datum podání | datum rozhodnutí | způsob vyřízení věci | jméno a příjmení advokáta.
Dále žádáme o seznamy všech civilních a všech trestních věcí ukončených ve výše specifikovaném období, v nichž jsou uvedeny výše specifikované údaje vyjma údaje o jménu a příjmení advokáta (srov. tabulky poskytnuté pod sp. zn. Zin 106/2018).

Povinný subjekt Vám tímto požadované informace poskytuje formou celkem tří elektronických příloh nazvaných:
Zastupující advokát 4 až 6 2018.xlsx“,
„TabulkatrestníZin142 2018.xlsx“,
„TabulkacivilníZin142 2018.xlsx“.

První z uváděných příloh „Zastupující advokát 4 až 6 2018.xlsx“ obsahuje údaje o řízeních ukončených ve Vámi uvedeném období senáty trestního i civilního kolegia, kde alespoň jednu ze stran řízení zastupoval advokát a rovněž identifikaci jednotlivých advokátů. Přílohy „TabulkatrestníZin142 2018.xlsx“ a „TabulkacivilníZin142 2018.xlsx“ pak obsahují seznamy všech civilních a trestních řízení ukončených ve Vámi uvedeném období.
Vzájemným porovnáním (spisových značek) věcí, které obsahuje první z uváděných příloh „Zastupující advokát 4 až 6 2018.xlsx“, s obsahem (seznamem spisových značek) dalších příloh, získáte informace o řízeních, kde v databázi Nejvyššího soudu nefigurují jména advokátů.

Povinný subjekt Vám tak předmětnou informaci v části, kde požadujete údaje o řízeních, v nichž nefigurují advokáti, poskytuje jako součást většího celku, což je plně v souladu s § 4a odst. 1, věta třetí informačního zákona: „Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží, poskytne povinný subjekt takový celek v souladu s tímto zákonem.“ Ostatně, také odborná komentářová literatura se k této problematice vyjadřuje zcela jednoznačně (srovnej Furek, A., Rothanzl, L., Jirovec, T.: Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 1. Vydání. Praha. C. H. Beck, 2016, str. 266, bod 18) Komentované ustanovení provádí bod 3. preambule směrnice 2003/98 („Subjekty veřejného sektoru by však neměly být povinny poskytovat výtahy z dokumentů, pokud to představuje nepřiměřené úsilí.“) a čl. 5 odst. 2 Směrnice 2003/98 ve znění směrnice 2013/37 (Odstavec 1 nezakládá povinnost subjektů veřejného sektoru vytvářet nebo upravovat dokumenty nebo poskytovat výtahy z dokumentů, aby splnily požadavky v něm stanovené, pokud by to představovalo nepřiměřené úsilí překračující rámec jednoduché operace.“) Důvodová zpráva k novele č. 61/2006 Sb. (sněmovní tisk č. 991 IV. volebního období PS PČR, 2005) k tomuto ustanovení dále uvádí: „Speciálně je upravena situace, kdy požadovaná informace je součástí většího celku a žadatel požaduje její vynětí. Pokud tato operace nepředstavuje pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěž, žádosti vyhoví, v opačném případě může povinný subjekt poskytnout v souladu s tímto zákonem celek, v němž je požadovaná informace obsažena.“


Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.
Pro správné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt zároveň žádá, abyste přijetí této elektronické odpovědi (poskytnutí informace) obratem zpětně potvrdili do e-mailu odesílatele.S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákonaPřílohy (elektronické):
Zastupující advokát 4 až 6 2018.xlsx
TabulkatrestníZin132 2018.xlsx
TabulkacivilníZin132 2018.xlsx