Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 143/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážený pane P.,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 4. 11. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 143/2018, prostřednictvím které se domáháte poskytnutí následujících stanovisek:
„- stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 21. 2. 1967, sp. zn. Pls 1/67, - stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR sp. zn. Cpj 86/1971, R 42/1972.

Povinný subjekt Vám tímto požadované informace poskytuje v příloze.


Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1
informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu. Pro správné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt zároveň žádá, abyste přijetí této elektronické odpovědi (poskytnutí informace) obratem zpětně potvrdil do e-mailu odesílatele.


S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona


Přílohy (elektronické):
R-V-1967-civ.pdf
R-42-1972-civ.pdf