Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 144/2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
 
Vážená paní,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 22. 9. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 144/2019, prostřednictvím které žádáte

„o poskytnutí seznamu dovolání podaných u Nejvyššího soudu v Brně X. Y. (nar. XY) vůči mé osobě.“

Vaše žádost byla povinným subjektem interpretována v tom smyslu, že žádáte výpis Vašich (dovolacích) řízení, která byla zahájena v žádosti označeným dovolatelem.

Požadovaný výpis řízení Vám povinný subjekt poskytuje v rámci přílohy tohoto sdělení. Mimo řízeních uvedených v poskytované příloze a řízení o poskytnutí informace, sp. zn. Zin 144/2019, neeviduje povinný subjekt žádná Vaše další řízení.

Nad rámec žádosti povinný subjekt uvádí, že v rámci agendy poskytování informací se neuplatňuje tzv. překážka věci rozhodnuté. Typově shodnou žádost je tedy možné podat opakovaně i v budoucnosti. Pokládaná otázka se pochopitelně může i vyvíjet, např. směrem „Sdělte, zda evidujete nově zahájená řízení po datu XX. XX. XXXX. Pokud žádná nová (příp. dosud neskončená) řízení neevidujete, postačí poskytnutí této informace“.

Závěrem si Vás povinný subjekt dovoluje upozornit, že informace o řízeních fyzické osoby odlišné od osoby žadatele se z důvodu ochrany osobních údajů zpravidla neposkytují. Uvedené neplatí, pokud žadatel žádá informace v rámci řízení, jehož je sám účastníkem. V tomto případě má žadatel nárok na sdělení ostatních účastníků řízení (tedy i fyzických osob) právě z titulu svého účastenství.

Povinný subjekt mj. vychází také ze Stanoviska pověřenkyně pro ochranu osobních údajů u Nejvyššího soudu č. 2/2019, které uvádí tyto konkrétní závěry: „Obecně platí, že pokud žádá o soupis řízení žadatel, který je v postavení účastníka řízení, lze takový soupis poskytnout. V ostatních případech, tedy je-li požadován soupis řízení obsahující informaci o tom, v jakých řízeních vystupuje jiná konkrétní fyzická osoba jako účastník řízení, je nezbytné pro poskytnutí takového soupisu mít souhlas fyzických osob, o jejichž soupis žadatel požádal, nebo jiný právní titul ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).“

Zcela na závěr Vám povinný subjekt sděluje, že Nejvyšší soud veškerá svá meritorní rozhodnutí v dovolacích agendách občanskoprávního a obchodního kolegia zveřejňuje přibližně od poloviny roku 2000 na svých webových stránkách www.nsoud.cz . Po zadání spisové značky konkrétní věci do webového formuláře „Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu“ získáte přístup k anonymizované verzi předmětných rozhodnutí.

 

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

  

Mgr. Václav Vlček

poradce pro otázky zákona č. 106/1999 Sb.



Příloha: Výpis řízení.xlsx