Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 146/2018


ROZHODNUTÍ


Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti Odborové organizace Sluníčko, IČ: 22711554, Tovární 14, 571 01 Moravská Třebová (dále jen „žadatelka“), ze dne 12. 11. 2018, sp. zn. Zin 146/2018,

takto:

Podle § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 informačního zákona se žádost žadatelky částečně odmítá v bodech 2 a 3 žádosti, neboť se jedná o neexistující informaci.

Odůvodnění:

Povinný subjekt obdržel dne 12. 11. 2018 žádost podle informačního zákona, ve které žadatelka požaduje sdělit:

„1) Kolik stížností dle § 175 SŘ bylo podáno Nejvyššímu soudu ČR od začátku r. 2018 dodnes?
(Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 175 (1): Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany.)
(Ptáme se POUZE na stížnosti JINÉ než stížnosti dle zákona č. 6/2002 Sb. (o soudech a soudcích) § 164, tedy NE na stížnosti na průtahy v řízení nebo na nevhodné chování soudních osob anebo narušování důstojnosti řízení před soudem, nebo na stížnosti domáhající se přezkoumání postupu soudu ve výkonu jeho nezávislé rozhodovací činnosti.)
2) Žádáme o kopii poslední vyřízené takové stížnosti.
3) Žádáme o kopii soupisu, který je součástí spisu vedeného k poslední vyřízené takové stížnosti. (SŘ, § 17 (1): V každé věci se zakládá spis. Každý spis musí být označen spisovou značkou. Spis tvoří zejména podání, protokoly, záznamy, písemná vyhotovení rozhodnutí a další písemnosti, které se vztahují k dané věci. Přílohou, která je součástí spisu, jsou zejména důkazní prostředky, obrazové a zvukové záznamy a záznamy na elektronických médiích. Spis musí obsahovat soupis všech svých součástí, včetně příloh, s určením data, kdy byly do spisu vloženy.)


K výroku rozhodnutí:

Podle § 15 odst. 1 informačního zákona „pokud povinný subjekt žádosti, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti“.

Důvodem pro odmítnutí žádosti může být neexistující informace, tj. informace, kterou povinný subjekt nedisponuje. V takovém případě se jedná o požadavek na vytvoření nové informace ve smyslu § 2 odst. 4 informačního zákona, který uvádí: „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“.

Vzhledem k tomu, že žadatelka požaduje v bodech 2 a 3 informace ze spisů, které v logické návaznosti na odpověď (poskytnutou informaci) k bodu 1 žádosti neexistují (viz níže), není možné žadatelce tyto informace poskytnout. Povinný subjekt proto musel rozhodnout o částečném odmítnutí žádosti sp. zn. Zin 146/2018 v bodech 2 a 3 žádosti z důvodu neexistující informace.

Poučení:
Proti rozhodnutí povinného subjektu o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je možné podle § 16 odst. 1 informačního zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání. Odvolání se podává u povinného subjektu do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. O odvolání rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona

Povinný subjekt požadované informace, s výjimkou těch informací, o jejichž odmítnutí rozhodl výše uvedeným výrokem, poskytuje níže.

K bodu 1 žádosti povinný subjekt sděluje, že žádné stížnosti podle § 175 SŘ od určeného data 1. 1. 2018 dodnes neeviduje. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud vystupuje jako správní orgán jen výjimečně, nelze obecně očekávat časté podávání takového druhu stížností. Naopak je jednotlivými stěžovateli přednostně využíván institut určený přímo pro činnost soudů, zapracovaný v rámci § 164 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. Co se týče stížností na způsob vyřízení žádostí podle informačního zákona, pak se stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace řídí ustanoveními § 16a informačního zákona.

Závěrem povinný subjekt žadatelce sděluje a vysvětluje, že rozhodnutí ve věci žádosti sp. zn. Zin 146/2018 je rozhodnutím vydaným v souladu se správním řádem. Pro doručení takového rozhodnutí proto povinný subjekt zvolil doporučený dopis namísto žadatelkou navrhované emailové korespondence.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti v části, kde jsou poskytovány informace, žadatelka nesouhlasí, může podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


V Brně dne 16. 11. 2018

Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona