Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 148/2017

R O Z H O D N U T Í
Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti T. H., (dále jen „žadatelka“), ze dne 6. 12. 2017, sp. zn. Zin 148/2017,
takto:

Podle § 15 odst. 1 Informačního zákona ve spojení s § 8a Informačního zákona a § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se žádost žadatelky částečně o d m í t á tak, že v rámci poskytované informace nebudou poskytnuty osobní údaje jednoho z účastníků řízení – fyzické osoby.
Odůvodnění:

Nejvyšší soud obdržel dne 6. 12. 2017 žádost podle Informačního zákona, kde se žadatelka domáhá následujícího: „… zdali je u Vašeho soudu aktuálně vedeno nebo bylo v posledních 3 letech pravomocně ukončeno jakékoliv řízení, jehož účastníkem na straně žalující nebo na straně žalované je nebo byla společnost VUES Brno s.r.o., IČ: 24308480, se sídlem Mostecká 992/26, Husovice, 614 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81684.
Pokud takové řízení evidujete, prosím o zaslání informace obsahující jména či názvy všech účastníků řízení s označením, zda vystupují na straně žalující nebo žalované, dále spisovou značku a předmět řízení. V případě, že žádné takové řízení neevidujete, prosím o potvrzení této skutečnosti… “.

Podle ustanovení § 8a Informačního zákona „poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu“.

Podle ustanovení § 15 odst. 1 Informačního zákona „pokud povinný subjekt žádosti, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti“.

Podle § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, „osobním údajem je jakákoli informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu“. Podle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. je zpracováním osobních údajů mj. též jejich šíření, předávání nebo zveřejňování. Podle § 5 odst. 2 tohoto zákona může správce údajů zpracovat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů a bez tohoto souhlasu jen za podmínek stanovených v citovaném ustanovení.

Požadovaná informace obsahuje osobní údaje jednoho z účastníků soudního řízení před Nejvyšším soudem. Povinný subjekt však nemá od subjektu těchto údajů souhlas s předáním jiné osobě, a ani nesplňuje další podmínky § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., což poskytuje zákonný důvod pro částečné odmítnutí předmětné žádosti o poskytnutí informace v souladu s § 8a Informačního zákona. Povinný subjekt proto při vydání rozhodnutí ve věci žádosti o poskytnutí informace sp. zn. Zin 148/2017 ze dne 6. 12. 2017 upřednostnil právo na ochranu osobnosti a osobních údajů podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod nad právem na informace podle čl. 17 odst. 5 Listiny.

Poučení:
Proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podle § 16 odst. 1 Informačního zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád podat odvolání. Odvolání se podává u povinného subjektu do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. O odvolání rozhoduje předseda Nejvyššího soudu v Brně.


Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) Informačního zákona

Povinný subjekt žadatelce jako tištěnou přílohu zasílá kopii anonymizovaného rozhodnutí ve věci sp. zn. 28 Cdo 985/2016, vydaného Nejvyšším soudem dne 24. 11. 2016. Toto rozhodnutí bylo vydáno v jediné věci, v níž v minulosti figurovala či aktuálně figuruje jako účastník řízení společnost VUES Brno s.r.o., IČ: 24308480, se sídlem Mostecká 992/26, 614 00 Brno-Husovice. Lustrace byla přitom v databázi Nejvyššího soudu prováděna aktuálně k datu 13. 12. 2017, 9:00 hodin.

Zaslaná anonymizovaná verze rozhodnutí obsahuje, s výjimkou osobních údajů jednoho z účastníků řízení, veškeré požadované informace (jména ostatních účastníků řízení s označením, zda vystupují na straně žalující nebo žalované, dále spisovou značku a předmět řízení).

Poučení:
Pokud žadatelka se způsobem vyřízení žádosti v místě, kde je poskytována informace, nesouhlasí, může podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákonaPříloha (tištěná): Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2016 ve věci sp. zn. 28 Cdo 985/2016

Rozhodnuti - 28 Cdo 985/2016