Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 148/2018


ROZHODNUTÍ

Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti P. N., nar. XY, bytem XY, t. č. Nám. Míru 55, 507 11, Valdice (dále jen „žadatel“), ze dne 19. 11. 2018, sp. zn. Zin 148/2018,

takto:

Podle § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 informačního zákona se žádost žadatele částečně odmítá ohledně bodu 3 žádosti, neboť se jedná o neexistující informaci.

Odůvodnění:

Povinný subjekt obdržel dne 19. 11. 2018 žádost podle informačního zákona, ve které žadatel požaduje poskytnout:

„2. Kopii usnesení pléna Nejvyššího soudu ČSR Pls 1/86 (TPJ 130/85), má-li jej povinný k dispozici (jde o archiválii).

3. Výtisk výtahu ze zprávy o výsledcích kontrolního průzkumu praxe soudů při dodržování usnesení pléna Nejvyššího soudu ČSR Pls 1/86, jenž má sp. zn. TPJ 97/88, po doplnění datumu (30. 11. 1988) a informace o tom, kdo ho podepsal (a to byl předseda trestního kolegia NS ČSR, JUDr. Miloš Jestřáb, CSc.), jakmile budou do textu, spolu s opravami doplněny.“


K výroku rozhodnutí:

Podle § 15 odst. 1 informačního zákona „pokud povinný subjekt žádosti, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti“.


Důvodem pro odmítnutí žádosti může být neexistující informace, tj. informace, kterou povinný subjekt nedisponuje. V takovém případě se jedná o požadavek na vytvoření nové informace ve smyslu § 2 odst. 4 informačního zákona, který uvádí: „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“.

Žadatel požaduje v bodě 3 „Výtah ze zprávy o výsledcích kontrolního průzkumu praxe soudů při dodržování usnesení pléna Nejvyššího soudu ČSR Pls 1/86 jenž má sp. zn. TPJ 97/88, po doplnění datumu (30. 11. 1988) a informace o tom, kdo ho podepsal (a to byl předseda trestního kolegia NS ČSR, JUDr. Miloš Jestřáb, CSc.), jakmile budou do textu, spolu s opravami doplněny.“ Vzhledem k tomu, že žadateli byla poskytnuta verze Výtahu ze zprávy dostupná v elektronické verzi v databázi ASPI, jejímž provozovatele není Nejvyšší soud, nelze žadateli v tomto bodě žádosti vyhovět. Nejvyšší soud nemá žádné nástroje jak zasahovat do databází soukromých subjektů. Provozovatelem databáze ASPI je společnost Wolters Kluwer ČR a.s., rovněž je tedy čište na tomto provozovateli, jakým způsobem a jaké informace ve své databázi zveřejňuje. Povinným subjektem zveřejněná verze tohoto dokumentu (v Bulletinu) výše uvedené informace o datu a označení toho, kdo dokument vydal, obsahuje, a rovněž neobsahuje překlepy.

V rozsudku č. j. 10 As 117/2014-64) Nejvyšší správní soud připomněl, že žádost o poskytnutí informací není specifickým opravným prostředkem, jehož prostřednictvím by měl účastník řízení brojit proti rozhodnutím či postupům správních orgánů, s nimiž nesouhlasí. Rovněž není možné, aby povinný subjekt (nebo, aby žadatel toto požadoval) jakkoliv měnil dávno vydané a již publikované rozhodnutí či jiný dokument

Z výše uvedeného důvodu je požadovaná informace neexistující informací a proto byl povinný subjekt nucen v tomto bodě žádost částečně odmítnout.Poučení:
Proti rozhodnutí povinného subjektu o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podle § 16 odst. 1 informačního zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání. Odvolání se podává u povinného subjektu do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. O odvolání rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.
Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona

Povinný subjekt požadované informace, s výjimkou těch informací, o jejichž odmítnutí rozhodl výše uvedeným výrokem, poskytuje níže.

K bodu 2 žádosti Vám povinný subjekt poskytuje znění požadovaného dokumentu tak, jak bylo zveřejněno v Bulletinu Nejvyššího soudu ČSR, část trestní, 1986. V případě, že budete mít problém s čitelností tohoto dokumentu (vzhledem k vazbě Bulletinu nebylo možné lepší nascanování dokumentu), může Vám povinný subjekt poskytnout opět vytištěnou elektronickou verzi dokumentu z databáze ASPI, nicméně je třeba počítat s tím, že v této budou opět absentovat údaje o vydání a rovněž může opět obsahovat překlepy (a opět nebude možné, aby povinný subjekt tyto nedostatky napravil – viz výše). V jiné verzi povinný subjekt tímto dokumentem nedisponuje. Přímo požadované usnesení je pak v samotném závěru poskytnutého dokumentu.

Nad rámec výše uvedeného povinný subjekt žadateli poskytuje rovněž scan Výtahu ze zprávy o výsledcích kontrolního průzkumu praxe soudů při dodržování usnesení pléna Nejvyššího soudu ČSR Pls 1/86 (Tpj 130/85) přímo z Bulletinu Nejvyššího soudu ČSR.


Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti v části, kde jsou poskytovány informace, žadatel nesouhlasí, může podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


V Brně dne 26. 11. 2018

Mgr. Simona Češková
poradkyně pro otázky zákona č. 106/1999 Sb.,
pověřená vyřizováním žádostí podle informačního zákona


Přílohy:

Zpráva o výsledcích kontrolního průzkumu a zhodnocení praxe soudů ČSR při rozhodování o trestných činech proti majetku podle hlavy IX. zvláštní části trestního zákona se zaměřením na rozhodování ve věcech bytových krádeží spáchaných formou vloupání – Pls 1/86, Tpj 130/85

Výtah ze zprávy o výsledcích kontrolního průzkumu praxe soudů při dodržování usnesení pléna Nejvyššího soudu ČSR 1/86 (Tpj 130/85) o trestných činech proti majetku podle hlavy IX. zvláštní části trestního zákona – Tpj 97/88