Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 149/2016

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážená paní, vážený pane,

Nejvyšší soud obdržel dne 20. 9. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 149/2016. Konkrétně žádáte poskytnutí těchto informací:

„Žádáme Vás o poskytnutí všech pravomocných rozsudků výše nadepsaného soudu, která se týkají přičitatelnosti trestného činu právnické osobě podle § 8 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, vydaných v období od 1. ledna 2012 doposud, bez ohledu na to, která fyzická osoba, jejíž jednání je právnické osobě možné přičítat, jednala. Žádáme o zaslání rozsudků v plném anonymizovaném znění.“

Nejvyšší soud Vám v příloze zasílá celkem tři jím vydaná pravomocná rozhodnutí, která odpovídají Vámi zadaným kritériím anebo se alespoň ustanovení § 8 zákona č. 418/2011 Sb. okrajově dotýkají. Jde o rozhodnutí ve věcech sp. zn. 8 Tdo 627/2015 ze dne 24. 11. 2015, sp. zn. 5 Tz 41/2014 ze dne 17. 9. 2014 a sp. zn. 5 Tdo 784/2016 ze dne 29. 6. 2016.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1
Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákonaPříloha (elektronická):
8Tdo627 2015.docx
5Tz41 2014.docx
5Tdo784 2016.docx

Rozhodnuti - 8 Tdo 627_2015
Rozhodnuti - 5 Tz 41_2014
Rozhodnuti - 5 Tdo 784_2016