Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 151/2017

R O Z H O D N U T Í
Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti Paradox Online, s.r.o., se sídlem Elišky Krásnohorské 606/10, 618 00 Brno, IČ: 63493667 (dále jen „žadatelka“), ze dne 15. 12. 2017, sp. zn. Zin 151/2017,
takto:

Podle § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 a § 3 odst. 3 Informačního zákona se žádost žadatelky částečně o d m í t á, konkrétně v části, která směřuje k poskytnutí rozhodnutí spisových značek 3 Tdo 975/2016, 3 Tdo 1320/2016 a 7 Tdo 957/2017, neboť se jedná o požadavek na poskytnutí neexistující informace.
O d ů v o d n ě n í :

Podle § 15 odst. 1 Informačního zákona „pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.“

Žadatelka se prostřednictvím předmětné žádosti domáhá poskytnutí následujících informací:
- anonymizované verze rozhodnutí ve věci vedené u Nejvyššího soudu pod spisovou značkou 3 TDO 975/2016

- anonymizované verze rozhodnutí ve věci vedené u Nejvyššího soudu pod spisovou značkou 3 TDO 1320/2016

- anonymizované verze rozhodnutí ve věci vedené u Nejvyššího soudu pod spisovou značkou 3 TDO 1073/2017

- anonymizované verze rozhodnutí ve věci vedené u Nejvyššího soudu pod spisovou značkou 7 TDO 957/2017„.Důvodem pro odmítnutí nebo částečné odmítnutí žádosti může být neexistující informace, tj. informace, kterou povinný subjekt nedisponuje. V takovém případě se jedná o požadavek na vytvoření nové informace ve smyslu § 2 odst. 4 Informačního zákona, který uvádí: „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“. Podle § 3 odst. 3 Informačního zákona pak „Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.“

Povinný subjekt k řízením, která byla vedena pod spisovými značkami 3 Tdo 975/2016, 3 Tdo 1320/2016 a 7 Tdo 957/2017 uvádí, že všechna tato řízení byla ukončena způsobem „JINAK“. To znamená, že spis byl vrácen soudu prvního stupně bez rozhodnutí ve věci. Na tato řízení pak navázala řízení jiná, vedená už pod odlišnými spisovými značkami. Komentářová literatura (srov. Furek, A., Rothanzl, L., Jirovec, T.: Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 1. vydání. Praha. C. H. Beck, 2016, s. 63) k tomu uvádí: „Z hlediska hmotněprávního pak může být žádost odmítnuta, jsou-li splněny dvě podmínky: požadovaná informace u povinného subjektu neexistuje (nebyla vytvořena, resp. zaznamenána ve smyslu § 3 odst. 3, případně v době podání žádosti u povinného subjektu již neexistuje) a současně povinný subjekt nemá zákonnou povinnost danou informací disponovat.“

Vzhledem k výše uvedenému, protože požadovaná informace v případě řízení vedených pod spisovými značkami 3 Tdo 975/2016, 3 Tdo 1320/2016 a 7 Tdo 957/2017 nikdy neexistovala, povinný subjekt vydal podle § 15 odst. 1 v souladu s § 2 odst. 4 Informačního zákona rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Poučení:
Proti rozhodnutí povinného subjektu o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podle § 16 odst. 1 Informačního zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání. Odvolání se podává u povinného subjektu do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. O odvolání rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) Informačního zákona

Povinný subjekt požadované informace, s výjimkou těch informací, o jejichž odmítnutí rozhodl výše uvedeným výrokem, poskytuje formou elektronické přílohy„3Tdo1073 2017.docx“.

Povinný subjekt dále usuzuje, že přestože odmítl poskytnout informace (rozhodnutí) ve věci soudního řízení pod sp. zn. 3 Tdo 975/2016 a navazujícího řízení sp. zn. 3 Tdo 1320/2016, ve kterých původně rozhodoval Městský soud v Praze pod sp. zn. 48 T/2014 a odmítl poskytnout informaci (rozhodnutí) ve věci sp. zn. 7 Tdo 957/2017, o které původně rozhodoval pod sp. zn. 13 T 182/2016 Okresní soud v Jihlavě, žadatelce jde ve skutečnosti o poskytnutí konečných rozhodnutí Nejvyššího soudu v těchto konkrétních trestních řízeních, byť již byla vydána pod jinými spisovými značkami.

Vzhledem k tomu, že na řízení sp. zn. 3 Tdo 975/2016 a navazující řízení sp. zn. 3 Tdo 1320/2016 dále navázalo u Nejvyššího soudu řízení sp. zn. 3 Tdo 1507/2016, kde již příslušný senát vydal rozhodnutí ve věci samé, poskytuje povinný subjekt žadatelce právě anonymizovanou verzi rozhodnutí ve věci sp. zn. 3 Tdo 1507/2016.

Analogicky, protože na řízení sp. zn. 7 Tdo 957/2017 dále navázalo u Nejvyššího soudu řízení sp. zn. 7 Tdo 1235/2017, kde již příslušný senát vydal rozhodnutí ve věci samé, poskytuje povinný subjekt žadatelce právě anonymizovanou verzi rozhodnutí ve věci sp. zn. 7 Tdo 1235/2017.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti v části, kde jsou poskytovány informace, žadatelka nesouhlasí, může podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Přílohy (elektronické): 3Tdo1507 2016.docx, 3Tdo1073 2017.docx, 7Tdo1235 2017.docx


Rozhodnuti - 3 Tdo 1507_2016
Rozhodnuti - 3 Tdo 1073_2017
Rozhodnuti - 7 Tdo 1235_2017