Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 152/2017

R O Z H O D N U T Í
Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti L. C., (dále jen „žadatel“), ze dne 19. 12. 2017, sp. zn. Zin 152/2017,

takto:

Podle § 15 odst. 1 Informačního zákona ve spojení s § 8a Informačního zákona a § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se žádost žadatele částečně o d m í t á tak, že v kopii požadovaného rozhodnutí nebudou poskytnuty osobní údaje účastníků řízení.
Odůvodnění:

Nejvyšší soud obdržel dne 19. 12. 2017 žádost podle Informačního zákona, prostřednictvím které se žadatel domáhá „rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, které bylo vydáno ve věci dovolání P. J.…“.

Povinný subjekt konstatuje, že předmětem žádosti je tedy ve skutečnosti rozhodnutí senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu, které bylo vydáno dne 11. 10. 2017 pod sp. zn. 7 Tdo 1235/2017.

Podle ustanovení § 8a Informačního zákona „poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu“.

Podle ustanovení § 15 odst. 1 Informačního zákona „pokud povinný subjekt žádosti, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti“.

Podle § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, „osobním údajem je jakákoli informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu“.

Podle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. je zpracováním osobních údajů mj. též jejich šíření, předávání nebo zveřejňování. Podle § 5 odst. 2 tohoto zákona může správce údajů zpracovat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů a bez tohoto souhlasu jen za podmínek stanovených v citovaném ustanovení.

Nejvyšší soud však nemá od subjektů těchto údajů souhlas s předáním jiné osobě, a ani nesplňuje další podmínky § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., což poskytuje zákonný důvod pro částečné odmítnutí předmětné žádosti o poskytnutí informace v souladu s § 8a Informačního zákona. Nejvyšší soud proto při vydání tohoto rozhodnutí ve věci žádosti o poskytnutí informace sp. zn. Zin 152/2017 upřednostnil právo na ochranu osobnosti a osobních údajů podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod nad právem na informace podle čl. 17 odst. 5 Listiny. Povinný subjekt má za to, že tímto rozhodnutím současně žadateli nijak výrazně neomezil obsah poskytované informace.

S ohledem na výše uvedené povinný subjekt rozhodl tak, že žádost o poskytnutí informace v rozsahu osobních údajů obsažených v textu rozhodnutí sp. zn. 7 Tdo 1235/2017 v souladu s § 8a Informačního zákona ve spojení s § 15 odst. 1 Informačního zákona částečně odmítl. Žadatel obdrží odkaz na dálkový přístup ke zveřejněné anonymizované kopii judikátu na webových stránkách Nejvyššího soudu.

Poučení:
Proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podle § 16 odst. 1 Informačního zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání. Odvolání se podává u povinného subjektu do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. O odvolání rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Odvolání musí mít náležitosti podle § 82 odst. 2 správního řádu ve spojení s § 37 odst. 2 správního řádu. Pokud je odvolání podáno prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití podpisu (běžný e:mail), musí být v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu do 5 dnů potvrzeno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě, tj. s uznávaným elektronickým podpisem.

Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 Informačního zákona

Podle § 6 odst. 1 Informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.

V souladu s § 6 odst. 1 Informačního zákona tedy povinný subjekt odkazuje žadatele na databázi zveřejněných anonymizovaných Rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, která se nachází na webových stránkách www.nsoud.cz. Konkrétní požadované rozhodnutí ve věci sp. zn. 7 Tdo 1235/2017 se nachází přímo pod tímto odkazem:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/FC024C64E616CC7BC12581F50057C248?openDocument&Highlight=0,

Povinný subjekt na tomto místě považuje za důležité zdůraznit, že informaci (s výjimkou osobních údajů) poskytuje pouze proto, že se žadatel domáhá rozhodnutí, které již bylo v minulých dnech a týdnech opakovaně medializováno, včetně zveřejnění jména obviněného. Osoba obviněného je veřejně známa (činná), zejména mezi uživateli internetu, kde vystupuje od roku 2009 pod uměleckým jménem „Pstruh“ a její videa přesahují v celkové sledovanosti 20 milionů zhlédnutí. Tudíž spojení jména obviněného (fyzické osoby) s konkrétním rozhodnutím (spisovou značkou rozhodnutí) neznamená v tomto případě neoprávněné zpracování osobních, resp. citlivých, údajů o jmenované fyzické osobě a nepředstavuje ze strany povinného subjektu porušení § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pro úplnost povinný subjekt sděluje, že ve výše zmiňované (a odkazované) veřejné databázi zveřejňuje anonymizovaná rozhodnutí obvykle ve lhůtě 60 dnů od data vypravení spisu s rozhodnutím z Nejvyššího soudu k soudu první instance, jež následně seznamuje s výsledkem dovolacího řízení jednotlivé účastníky. V případě, kdy má Nejvyšší soud z prvoinstančního soudu potvrzeno doručení rozhodnutí v dané věci všem účastníkům řízení, zveřejní rozhodnutí v anonymizované podobě na svých webových stránkách obvykle dříve.


Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti v místě, kde byla poskytnuta informace, nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle Informačního zákona