Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 152/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážená paní,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 20. 11. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 152/2018, prostřednictvím které žádáte sdělit, zda je u povinného subjektu „aktuálně vedeno nebo bylo v posledních 3 letech pravomocně ukončeno jakékoliv řízení, jehož účastníkem na straně žalující nebo na straně žalované je nebo byla společnost ECO - F a.s., IČ: 26053446, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Na Švihance 1476/1, PSČ 12000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10088.“

Tímto Vám povinný subjekt poskytuje následující informaci:

Nejvyšší soud ve své databázi k dnešnímu dni neeviduje žádná řízení (řízení aktuální ani z dřívější doby) ve kterých by mezi účastníky figurovala Vámi uvedená společnost. Vzhledem k tomu, že další (následující) požadovaná informace v rámci předmětné žádosti sp. zn. Zin 152/2018 ze dne 20. 11. 2018 (seznam řízení obsahující jména či názvy všech účastníků s označením, zda vystupují na straně žalující nebo žalované, spisová značka a předmět řízení) je podmíněna kladnou odpovědí na otázku týkajících se existence samotných - v žádosti specifikovaných - soudních řízení u Nejvyššího soudu, pak povinný subjekt takový seznam logicky nevypracovával.


Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


S pozdravem

Mgr. Simona Češková
poradkyně pro otázky zákona č. 106/1999 Sb.
pověřená vyřizováním žádostí podle informačního zákona