Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 154/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 20. 12. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 154/2017, ve které požadujete v bodě 2 „sdělení, jaké je skutečné číslo jednací judikátů TR NS 65/2010 - T 1282 (Komentář k tr. z., § 24); SR 70/1997 (Komentář k tr. ř., § 188); SR 49/2000 (Komentář k tr. ř., § 220)“.

Povinný subjekt Vám v odpovědi poskytuje tyto informace:
- Judikátem, který je označován také jako TR NS 65/2010 – T 1282, je ve skutečnosti rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 4 Tz 102/2009 ze dne 23. 3. 2010.
- Judikátem, který je označován také jako SR 70/1997, je usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. 3. 1997, sp. zn. 1 To 27/97.
- Judikátem, který je označován také jako SR 49/2000, je Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 3. 2. 2000, sp. zn. 1 To 168/99.

Jelikož povinný subjekt disponuje rozhodnutím Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tz 102/2009, vydaným dne 23. 3. 2010, toto rozhodnutí Vám v anonymizované podobě nad rámec Vámi požadovaných informací sám z vlastní iniciativy zasílá.

Pro úplnost povinný subjekt konstatuje, že bod 1. žádosti sp. zn. Zin 154/2017 vyhodnotil jako úvodní sdělení žadatele, které neobsahuje požadavek na poskytnutí konkrétní informace, tudíž se k němu žádná informace neposkytuje a nebylo ani třeba k tomuto bodu vydat rozhodnutí podle § 15 Informačního zákona.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravemMgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona