Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 15/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážená paní,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 1. 2. 2018 žádost o poskytnutí informace podanou Vaší společností a vedenou pod spisovou značkou Zin 15/2018, v níž žádáte „ ...vyjádření, zda v minulosti byly nebo v současné době jsou podány u nadepsaného soudu jakékoliv žaloby a/nebo vedena jakákoliv soudní řízení týkající se společnosti FORSEA s.r.o., IČ: 289 39 794,…“. Dále požadujete poskytnout informace „ ...o jakýchkoli řízeních týkajících se nároků uplatňovaných vůči Společnosti a rovněž seznam všech dalších řízení vedených se Společností.“

Tímto Vám povinný subjekt poskytuje následující informaci:
Nejvyšší soud ve své databázi k dnešnímu dni (8:00 hodin) neeviduje žádná řízení (řízení aktuální ani z dřívější doby), ve kterých by mezi účastníky figurovala Vámi uvedená, výše přesně specifikovaná, společnost. Vzhledem k tomu, že další (následující) požadovaná informace v rámci předmětné žádosti sp. zn. Zin 15/2018 ze dne 1. 2. 2018 (seznam řízení) je podmíněna kladnou odpovědí na otázku týkajících se existence samotných - v žádosti konkretizovaných - soudních řízení u Nejvyššího soudu, pak povinný subjekt takový seznam logicky nevypracovával.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


S pozdravemMgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona