Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 169/2019


Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)

 


Vážený pane,
Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 31. 10. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 169/2019, v následujícím znění:

„Vážení,
obracím se na Vás s žádosti v rámci svobodného přístupu k informacím o zaslání rozsudku NS ze dne 29. 8. 2019, sen. zn. 29 ICdo XXX.2017. Mám z odborného semináře informace, že by jeho obsah měl být zajímavý.“.

Podle § 6 odst. 1 informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.


Vámi požadované rozhodnutí je již volně dostupné v rámci insolvenčním rejstříku

Pro úplnost povinný subjekt sděluje, že veškerá vydaná rozhodnutí o dovolání zveřejňuje na svých webových stránkách www.nsoud.cz. Jedná se o zveřejňování anonymizovaných kopií rozhodnutí, obvykle ve lhůtě 60 dnů od data vypravení spisu s rozhodnutím z Nejvyššího soudu k soudu první instance, jež následně seznamuje s výsledkem dovolacího řízení jednotlivé účastníky. V předmětném případě byl spis vypraven dne 30. 9. 2019.

V případě, kdy má Nejvyšší soud z prvoinstančního soudu potvrzeno doručení rozhodnutí v dané věci všem účastníkům (stranám) řízení, zveřejní rozhodnutí v anonymizované podobě na svých webových stránkách obvykle dříve.

Pro úplnost povinný subjekt dodává, že na základě informačního zákona bezvýhradně poskytuje pouze pseudonymizované verze rozhodnutí Nejvyššího soudu, přičemž ve své žádosti požadujete poskytnutí v plné, tedy neanonymizované formě. Protože jste pravděpodobně zapomněl uvést, že žádáte o anonymizovanou (pseudomymizovanou) verzi rozhodnutí, případně nejste obeznámen se správní praxí Nejvyššího soudu jako povinného subjektu podle informačního zákona, považuje povinný subjekt za vhodné Vás na tuto praxi upozornit.

Pokud totiž žádost o informaci stanovuje, že je požadováno určité rozhodnutí bez dalšího, vykládá povinný subjekt tuto žádost tak, že směřuje k poskytnutí autentické verze rozhodnutí (stejnopisu rozhodnutí). Pokud by povinný subjekt poskytl v odpovědi na takovou žádost pouze anonymizované rozhodnutí, zůstala by část žádosti nevyřízena – povinný subjekt se tak musí vypořádat se všemi požadavky žádosti, proto pokud některému (dílčímu) požadavku nevyhoví, musí rozhodnout o jeho odmítnutí. Povinný subjekt považuje pro splnění informační povinnosti zpravidla dostačující poskytnutí anonymizované (pseudonymizované) verze rozhodnutí.

Jelikož Vás povinný subjekt mohl odkázat na verzi zveřejněnou v insolvenčním rejstříku, v němž bylo požadované rozhodnutí publikováno v autentické podobě, což je z pohledu zveřejňování rozhodnutí specifický druh řízení, nemusel povinný subjekt výjimečně otázku anonymizace řešit, respektive částečně Vaši žádost odmítat.

 

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Pokud se způsobem vyřízení žádosti o informace souhlasíte, můžete se práva na podání opravného prostředku vzdát, a to prohlášením učiněným vůči povinnému subjektu na odesílající e-mailovou adresu.

Pro přesné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt žádá, abyste obratem zpětně potvrdil přijetí tohoto sdělení do e-mailové schránky odesilatele, tj. e-mailové schránky vedoucího oddělení styku s veřejností.

 


S pozdravem
 
Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona