Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 170/2016

Poskytnutí informace podle § 12 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane doktore,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 31. 10. 2016 Vaši žádost o poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2016 ve věci sp. zn. 22 Cdo 1499/2015. Tuto žádost eviduje pod sp. zn. Zin 170/2016.

Rozhodnutím ze dne 16. 11. 2016 povinný subjekt Vaši žádost odmítnul podle § 15 odst. 1 ve spojení s § 11 odst. 4 písm. b) a § 12 Informačního zákona, přičemž v odůvodnění Vás ujistil, že si je vědom své povinnosti, vyplývající z § 12 Informačního zákona „…Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření…“. Zároveň jste byl informován, že důvody k neposkytnutí informace pominou v okamžiku, kdy si rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 22 Cdo 1499/2015 vyzvednou všichni účastníci předmětného řízení.

Požadovanou anonymizovanou verzi rozhodnutí ze dne 20. 10. 2016 ve věci sp. zn. 22 Cdo 1499/2016 Vám povinný subjekt nyní zasílá v příloze nazvané „22Cdo1499_2015.docx“.

Pro úplnost Vás povinný subjekt informuje o tom, že veškerá vydávaná konečná rozhodnutí zveřejňuje v anonymizované verzi na webových stránkách www.nsoud.cz, a to obvykle ve lhůtě 60 dnů od data, kdy je kompletní spis s odůvodněným rozhodnutím vypraven, tzv. „odškrtnut“, z Nejvyššího soudu k soudu prvoinstančnímu.

Vámi požadované rozhodnutí sp. zn. 22 Cdo 1499/2015 již nyní naleznete také v elektronické verzi pod tímto odkazem:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/CA7976EBDEEE67EEC1258079003617F7?openDocument&Highlight=0,

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává opět k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákonaPříloha (elektronická): 22Cdo1499_2015.docx

Rozhodnuti - 22 Cdo 1499_2015