Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 170/2019


Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)

 

Vážení,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 1. 11. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 170/2019, prostřednictvím které žádáte poskytnout seznam jmen advokátů, kteří zastupovali účastníky v jednotlivých řízeních o dovoláních zapsaných do rejstříků Tdo, Cdo, Icdo nebo NSČR a ukončených v období od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019, a to ideálně ve formátu spisová značka | datum podání | datum rozhodnutí | způsob vyřízení věci | jméno a příjmení advokáta.

Dále žádáme o seznamy všech civilních a všech trestních věcí ukončených ve výše specifikovaném období, v nichž jsou uvedeny výše specifikované údaje vyjma údaje o jménu a příjmení advokáta (srov. tabulky poskytnuté pod sp. zn. Zin 120/2019).

Povinný subjekt Vám tímto požadované informace poskytuje formou celkem tří elektronických příloh nazvaných:

„Zastupující advokáti (1.4.2019-30.6.2019).xlsx“

„Trestní Zin 170 2019.xlsx“,

„Civilní Zin 170 2019.xlsx“ .

První z uváděných příloh „Zastupující advokáti (1.4.2019-30.6.2019).xlsx“ obsahuje údaje o řízeních ukončených ve Vámi uvedeném období senáty trestního i civilního kolegia, kde alespoň jednu ze stran řízení zastupoval advokát a rovněž identifikaci jednotlivých advokátů. Přílohy „Trestní Zin 170 2019.xlsx“ a „Civilní Zin 120 2019.xlsx“ pak obsahují seznamy všech civilních a trestních řízení ukončených ve Vámi uvedeném období.

Nad rámec Vaší žádosti si Vás povinný subjekt dovoluje upozornit, že při zpracovávání podkladů k Vaší žádosti, konkrétně souboru „Zastupující advokáti (1.4.2019-30.6.2019).xlsx“, řešil nemalé technické komplikace způsobené v mezidobí realizovanou aktualizací Informačního systému Nejvyššího soudu (dále jen „ISNS“). Tyto komplikace se pověřeným pracovníkům podařilo překonat, nicméně povinný subjekt nemůže vyloučit, že další budoucí aktualizace ISNS neznemožní vytváření výše uvedeného souboru. Jinými slovy tedy povinný subjekt nemůže zaručit, že bude tuto přílohu schopen (z technických důvodů) i nadále do budoucna vždy poskytovat, popř. poskytovat ve zcela shodné podobě, se stejným obsahem a členěním.

ISNS sleduje a přesně vyhodnocuje jen konkrétně zadané statistické údaje podle parametrů, které jsou do něj předem naprogramovány. Jedná se především o údaje, jejichž sledování si vyžaduje běžná denní činnost soudu. Jelikož Nejvyšší soud ke své činnosti nepotřebuje údaje poskytované v rámci uvedené přílohy, ISNS neobsahuje oficiální nástroj, jak tyto údaje vygenerovat. Tyto údaje jsou tak získávány pomocí vlastních nástrojů, které do budoucna nemusejí být kompatibilní s ISNS. Povinný subjekt si je plně vědom, že jste uhradili náklady na prvotní vytvoření vyhledávacího programu, a to v rámci řízení sp. zn. Zin 87/2016, nicméně tento program nemusí být v budoucnu z výše uvedených důvodů schopen požadované údaje nadále generovat. Mimochodem, od roku 2016 povinný subjekt sám, z vlastní iniciativy a zcela bez nároku na úhradu nákladů z Vaší strany, Vámi zaplacený původní nástroj (program) upravoval a doplňoval. Povinný subjekt je dále toho názoru, že financováním vytvoření tohoto programu nevzniklo právo na časově neomezené poskytování informací do budoucna, a to ani v podobě tzv. legitimního očekávání, jelikož podle názoru povinného subjektu nelze důvodně očekávat, že současné počítačové programy budou zůstávat beze změn v podobě, v níž byly vytvořeny. Naopak je zcela běžný (neustálý) vývoj programů, včetně informačních systémů soudů, které přinášejí nové funkce (v případě Nejvyššího soudu funkce, které si vyžaduje plnění soudní agendy) za cenu omezení (či dokonce zrušení) funkcí dřívějších.

 

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Pro správné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt zároveň žádá, abyste přijetí této elektronické odpovědi (poskytnutí informace) obratem zpětně potvrdili do e-mailu odesílatele.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček

vedoucí oddělení styku s veřejností pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona

 


Přílohy (elektronické): Zastupující advokáti (1.4.2019-30.6.2019).xlsx

Trestní Zin 170 2019.xlsx

Civilní Zin 170 2019.xlsx