Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 173/2019


Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)

 

Vážená paní,

 

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 14. 11. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 173/2019, prostřednictvím které žádáte poskytnutí „připomínek Nejvyššího soudu k materiálu Ministerstva spravedlnosti "Akční plán boje s korupcí na rok 2019".

Povinný subjekt Vám požadovaný dokument zasílá v příloze tohoto sdělení.

Nad rámec zákonné informační povinnosti k doplnění náležitého kontextu povinný subjekt v příloze sdělení zasílá další dvě přílohy – scany článků ze serveru Česká justice, které se věnují poskytovanému dokumentu, konkrétně připomínce k formě protokolů o hlasování v trestních věcech. Povinný subjekt opět upozorňuje na použitou formulaci „zamyslet se nad vhodností“, kterou jednoznačně nelze chápat jako pokyn k realizaci opatření. Tato připomínka Nejvyššího soudu měla sloužit toliko k zahájení debaty (o vhodnosti) zamýšleného opatření. Dále je nutné upozornit, že vypracování připomínek nelze zaměňovat za výstup schválený celým trestním kolegiem Nejvyššího soudu podle § 14 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž se z povahy věci jedná o (poměrně stručnou) výzvu k debatě, tedy nikoli o zevrubnou právní analýzu.

 

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Pro správné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt zároveň žádá, abyste přijetí této elektronické odpovědi (poskytnutí informace) obratem zpětně potvrdili do e-mailu odesílatele.

 

S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček

vedoucí oddělení styku s veřejností pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákonaPřílohy (elektronické): Tpjn 7- 2019.pdf

Česká justice 7. 2. 2019.pdf

Česká justice 11. 2. 2019pdf