Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 176/2016

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 7. 11. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 176/2016. Prostřednictvím této žádosti se domáháte zaslání seznamu posledních 10 vydaných rozhodnutí o odkladu právní moci, či vykonatelnosti napadeného rozhodnutí odvolacího soudu, vydaných soudkyní JUDr. Blankou Moudrou, s uvedením data rozhodnutí a sp. zn. věci, ve které bylo o těchto odkladech rozhodnuto. Současně žádáte o zaslání anonymizované verze rozhodnutí o odkladu právní moci či vykonatelnosti ve věci sporu o ochranu osobnosti mezi XY a Kanceláří prezidenta republiky.

Povinný subjekt Vám tímto sděluje, že JUDr. Blanka Moudrá za svého působení jako soudkyně u Nejvyššího soudu vydala pouze dvakrát usnesení, ve kterém senát pod jejím vedením vyhověl návrhu na odklad vykonatelnosti či návrhu na odklad právní moci napadeného rozhodnutí odvolacího soudu. Bylo tomu dne 23. 5. 2007 ve věci sp. zn. 33 Cdo 1890/2007 a dne 6. 6. 2016 ve věci sp. zn. Ncn 178/2016.

Požadovanou anonymizovanou verzi rozhodnutí ze dne 26. 10. 2016 ve věci sporu o ochranu osobnosti mezi XY a Kanceláří prezidenta republiky Vám zasílá povinný subjekt v příloze nazvané „Usneseni30Nd362_2016.docx“.


Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.


S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Příloha (elektronická): Usneseni30Nd362_2016.docx