Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 177/2019


Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)


Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 20. 11. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 177/2019, v následujícím znění:

„Tímto Váš soud podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. zdvořile žádám o poskytnutí případně anonymizované, přesto jinak autentické verze (rozeslané účastníkům řízení) konečných rozhodnutí Vašeho soudu sp. zn. 2 Cdon 1447/97 a 3 Cdon 120/96. Uvedená rozhodnutí mi můžete zaslat elektronicky v odpovědi na emailovou adresu, ze které podávám tuto žádost.“

Povinný subjekt Vám tímto požadovaná rozhodnutí zasílá v anonymizované podobě v příloze tohoto sdělení.

 

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Pokud se způsobem vyřízení žádosti o informace souhlasíte, můžete se práva na podání opravného prostředku vzdát, a to například prohlášením učiněným vůči povinnému subjektu na odesílající emailovou adresu, nebo na elektronickou adresu podatelny Nejvyššího soudu ke spisové značce Zin 177/2019.

Pro správné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt zároveň žádá, abyste přijetí této elektronické odpovědi (poskytnutí informace) obratem zpětně potvrdili do e-mailu odesílatele.

 

S pozdravemMgr. Petr Tomíček

vedoucí oddělení styku s veřejností, pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona

 


Příloha (elektronická): rozhodnutí sp. zn. 2 Cdon 1447/97.pdf
rozhodnutí sp. zn. 3 Cdon 120/96.pdf2 Cdon 1447_97.pdf

3 Cdon 120_96.pdf