Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 188/2016

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 28. 11. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 188/2016. Prostřednictvím této žádosti se domáháte zaslání seznamu posledních 10 vydaných rozhodnutí o odkladu právní moci či vykonatelnosti napadeného rozhodnutí odvolacího soudu, vydaných předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem, s uvedením data takového rozhodnutí a sp. zn. věci, ve které bylo o těchto odkladech rozhodnuto. Taktéž žádáte o zaslání anonymizované verze rozhodnutí ze dne 23. 5. 2007 ve věci sp. zn. 33 Cdo 1890/2007 a sdělení informace o tom, co je to rejstřík Ncn, jaké věci do něj napadají a podle čeho jsou přidělovány.

Povinný subjekt Vám tímto sděluje, že JUDr. Pavel Pavlík za svého působení jako předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu vydal pouze třikrát usnesení, ve kterém senát pod jeho vedením vyhověl návrhu na odklad vykonatelnosti či návrhu na odklad právní moci napadeného rozhodnutí odvolacího soudu. Bylo tomu dne 3. 10. 2011 ve věci sp. zn. 30 Cdo 1509/2011, dne 5. 10. 2011 ve věci sp. zn. 30 Cdo 1677/2011 a dne 26. 10. 2016 ve věci sp. zn. 30 Nd 362/2016.

Požadovanou anonymizovanou verzi rozhodnutí ve věci sp. zn. 33 Cdo 1890/2007 ze dne 23. 5. 2007 Vám zasílá povinný subjekt v příloze nazvané „33Cdo1890_2007.docx“.

Jaká agenda spadá do rejstříku Ncn Nejvyššího soudu, určuje platný Kancelářský řád Nejvyššího soudu, který nabyl účinnosti dne 1. 11. 2010, včetně dodatků č. 1 ze dne 23. 8. 2011 a dodatku č. 2. ze dne 21. 11. 2011. Na straně 88 tohoto Kancelářského řádu je uvedeno k rejstříku Ncn následující:
„Rejstřík se vede v občanskoprávním a obchodním kolegiu soudu.
Do tohoto rejstříku se zapisují:
všechny věci (podání, návrhy), které nemají být zapsány do některého z ostatních rejstříků ani do jiných evidenčních pomůcek (např. do některého seznamu nebo deníku) včetně podání obsahově nesrozumitelných; zejména se tu zapisují žádosti o právní pomoc, podněty od fyzických nebo právnických osob.“

Odkaz na celý Kancelářský řád Nejvyššího soudu je:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/0/FF1195A29871DF58C1258030002BEDA2/$file/Kancel%C3%A1%C5%99sk%C3%BD%20%C5%99%C3%A1d.pdf


Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.


S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Příloha (elektronická): 33Cdo1890_2007.docx