Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 192/2016

Poskytnutí informace v souladu s § 12 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 Informačního zákona vydal dne 28. 12. 2016 rozhodnutí o odmítnutí Vaší žádosti sp. zn. 192/2016 ze dne 14. 12. 2016 s odkazem na pozdější poskytnutí požadované informace, konkrétně anonymizované verze rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 998/2016 ze dne 7. 12. 2016, podle § 12 Informačního zákona.

Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni pominuly veškeré důvody, které bránily povinnému subjektu požadovanou informaci poskytnout, je Vám anonymizovaná verze předmětného rozhodnutí zaslána jako příloha s názvem 30 Cdo 998.docx.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Příloha (elektronická): 30 Cdo 998.docx