Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 193/2016

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 15. 12. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 193/2016, v níž se domáháte poskytnutí rozhodnutí ve věci sp. zn. 3 Cdon 1032/96.

Dnešního dne Vás povinný subjekt vyzval k doplnění žádosti, což jste obratem učinil. Zároveň jste povinný subjekt ujistil, že Vám bude vyhovovat zaslání anonymizované verze předmětného rozhodnutí.

Povinný subjekt Vám nyní požadovanou anonymizovanou verzi rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 18. 4. 2016 ve věci sp. zn. 3 Cdon 1032/96 zasílá formou elektronické přílohy této zprávy.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.


S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Příloha (elektronická): anonymizovaná verze rozhodnutí Nejvyššího soudu 3Cdon1032_96.docx