Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 21/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážení,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 12. 2. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 21/2018, ve které požadujete „statistiky rychlosti vyřízení v agendě dovolání proti pravomocným rozhodnutím odvolacích soudů ve věcech občanskoprávních a obchodních u těch řízení, která byla zahájena v letech 2014, 2015 a 2016.“

Povinný subjekt Vám v odpovědi poskytuje tyto informace:

Průměrná délka vyřízení dovolání ve věcech občanskoprávních a obchodních činí 200 dnů. Je orientačně vypočtena (a zaokrouhlena) z délek řízení v jednotlivých třech dovolacích agendách civilního kolegia Nejvyššího soudu (agendy Cdo, ICdo a NSČR). Povinný subjekt uvádí, že dle žádosti není schopen poskytnout informace o zahájených řízeních v příslušných obdobích, neboť v takovém případě by dosud neukončená řízení zkreslovala statistiku. Poskytuje tedy údaje, které vycházejí z řízení ukončených v jednotlivých letech. Z toho důvodu rovněž připojuje statistiku za rok 2017. Poskytuje tak informaci ve formátu, jaký má k dispozici, přičemž se domnívá, že takto nijak výrazně nezasáhl do práv žadatele. Ostatně, § 4a Informačního zákona říká „povinný subjekt není povinen měnit formát nebo jazyk informace ani vytvářet k informaci metadata, pokud by taková změna nebo vytváření metadat byly pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží…“. Formát poskytnuté odpovědi rovněž odpovídá Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/37/EU ze dne 26. 6. 2013, konkrétně Čl. 5 odst. 1,2 této směrnice.

Období
Rejstřík
Počet vyřízených dovolání
Průměrná délka řízení ve dnech
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Cdo5 263189,7
ICdo64266,8
NSČR106105,5
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Cdo5 809198,0
ICdo73325,2
NSČR110232,0
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
Cdo5 971179,9
ICdo98330,3
NSČR169187,6
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Cdo6 151167,6
ICdo119321,7
NSČR201261,0

Pro úplnost povinný subjekt dodává, že průměrná délka řízení je častokrát vypočítávána z velmi odlišných vstupních dat, tedy různých délek jednotlivých soudních řízení. Například zjevně neopodstatněná dovolání musí být vyřízena do půl roku ode dne nápadu, čímž výrazně „vylepšují“ statistiku.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona