Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 25/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 14. 2. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 25/2018, ve které požadujete sdělení „zda bylo k vašemu soudu podáno dovolání proti rozsudku č. j. 84 Co 161/2017-458, který dne 22. 11. 2017 vydal Krajský soud v Ústí nad Labem“, v případě, že bylo dovolání podáno, pak žádáte o informaci „který subjekt dovolání podal“ a „pod jakým číslem spisu váš soud tuto věc vede“.

Povinný subjekt Vám v odpovědi poskytuje tyto informace:


- K dnešnímu dni (tj. 26. 2. 2018, v 13:20 hod. odpoledne) není u Nejvyššího soudu vedeno žádné dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. 84 Co 161/2017-458 ze dne 22. 11. 2017.
- Vzhledem k tomu, že další Vaše otázky jsou zcela jasně podmíněny kladnou odpovědí na první ze zaslaných dotazů, i když povinný subjekt na tyto otázky nemůže odpovědět, nebylo třeba vydat rozhodnutí podle § 15 Informačního zákona o částečném odmítnutí žádosti.

Nad rámec výše poskytnuté informace povinný subjekt musí zdůraznit, že dovolání se podává prostřednictvím soudu I. stupně, který je až následně spolu se spisem přeposílá k Nejvyššímu soudu. Obsah poskytnuté informace tedy v žádném případě nelze vykládat tak, že by dovolání v předmětné věci nebylo nade vší pochybnost vůbec podáno. Povinný subjekt pro zcela jasné zodpovězení takové otázky navrhuje, abyste stejnou žádost adresoval také prvoinstančnímu soudu.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona