Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 39/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážený pane,


Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 11. 4. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 39/2017, prostřednictvím které se domáháte informace, zda oslovený soud disponuje jakýmkoli obecným interním manuálem, předpisem či šablonou – závaznou či doporučující – stanovující formální či vizuální náležitosti pro psaní rozhodnutí, nad rámec náležitostí zákonných. Tuto základní otázku pak rozvíjíte podle možných variant odpovědí dalšími doplňujícími požadavky.

Povinný subjekt Vás tímto informuje, že náležitosti rozhodnutí jsou nad rámec náležitostí zákonných závazně řešeny Kancelářským řádem Nejvyššího soudu, konkrétně jeho ustanoveními Hlavy páté, Oddíl druhý, § 107 - § 111. V příloze Vám povinný subjekt zasílá příslušná ustanovení, přičemž zároveň přidává i odkaz na celý Kancelářský řád v platném znění:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/0/FF1195A29871DF58C1258030002BEDA2/$file/Kancel%C3%A1%C5%99sk%C3%BD%20%C5%99%C3%A1d.pdf

Dalším, avšak pouze doporučujícím, materiálem pro úpravu písemností Nejvyššího soudu na úseku správních agend (nejčastěji agend v působnosti kanceláře předsedy Nejvyššího soudu) je Manuál k úpravě písemností, který ke dni 5. 5. 2016 vydal ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu. Celý tento manuál je rovněž zaslán v příloze.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Přílohy (elektronické):
Kancelářský řád § 107 až § 111.doc
Manuál k úpravě písemností 5. 5. 2016.doc