Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 3/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 11. 1. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 3/2018, ve které požadujete v bodě 2 „sdělení, jenž se vztahuje k judikátu SR 70/1997 (usnesení VS Olomouc 1 To 27/97) – a to jaký soud a jaké číslo jednací předcházelo onomu rozhodnutí VS OC?“ a v bodě 3 „sdělení, jenž se vztahuje k judikátu SR 49/2000 (rozsudek VS Olomouc 1 To 168/99) – a to jaký soud a jaké číslo jednací předcházelo onomu rozhodnutí VS OC?“.

Povinný subjekt Vám v odpovědi poskytuje tyto informace:

- K bodu 2: Usnesením Vrchního soudu v Olomouc sp. zn. 1 To 27/97 bylo rozhodnuto ve věci napadeného rozhodnutí vydaného Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 40 T 152/96, konkrétně se jednalo o usnesení ze dne 23.1.1997, č. j. 40 T 152/96-321.
- K bodu 3: Usnesením Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 1 To 168/99 bylo rozhodnuto ve věci napadeného rozhodnutí vydaného Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. 32 T 7/98.

Pro úplnost povinný subjekt konstatuje, že bod 1. žádosti sp. zn. Zin 3/2018 vyhodnotil jako úvodní sdělení žadatele, které neobsahuje požadavek na poskytnutí konkrétní informace, tudíž se k němu žádná informace neposkytuje a nebylo ani třeba k tomuto bodu vydat rozhodnutí podle § 15 Informačního zákona.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravemMgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona