Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 3/2020


Poskytnutí informace podle § 14. odst. 5 písm. d) a odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)

 


Vážený pane,
Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 6. 1. 2020 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 3/2020, v následujícím znění:

„dovolte mi, abych tímto Váš soud zdvořile požádal ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o
- zaslání případně anonymizované, jinak však autentické verze (rozeslané účastníkům řízení) rozsudku Vašeho soudu ze dne 31. 3. 2010, sp. zn. 23 Cdo 2942/2009; a o
- informaci, zda k tomuto rozhodnutí vydal Váš soud opravné usnesení, v kladném případě pak žádám o zaslání jeho autentické verze obdobným způsobem jako v případě uvedeného rozsudku.
Toto rozhodnutí mi můžete zaslat ve formátu PDF na emailovou adresu, ze které podávám tuto žádost.
Dodávám, že ač vím, že neautentická verze tohoto rozhodnutí byla publikováno na Vašich stránkách www.nsoud.cz, přesto žádám o autentickou verzi, neboť v jedné pasáži, uvedené na Vašich webových stránkách, se uvádí: „*Jsou tudíž způsobilým dovolacím důvodem podle posledně citovaného ustanovení, a byly-li v dovolání uplatněny, měl k nim odvolací soud přihlédnout (srov. § 212a odst. 3 o. s. ř.), tj. bylo jeho povinností se těmito skutečnostmi zabývat*.“ Z celkového kontextu však v podtržených pasážích nejspíše mělo jít o *odvolací* důvod a o *odvolání*. Chci se proto ujistit, zda nejde o překlep vzniklý až při publikaci rozhodnutí na Vašich stránkách, nebo zda byly s tímto odůvodněním seznámeni také účastníci řízení.“

Podle § 6 odst. 1 informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.


Vámi požadované rozhodnutí je volně dostupné v databázi anonymizovaných Rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, která se nachází na webových stránkách www.nsoud.cz. Rozhodnutí se zobrazí po zadání příslušné spisové značky do webového formuláře.

Konkrétně Vámi požadované rozhodnutí naleznete přímo pod tímto odkazem:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/CD88A7B29B4FDA97C1257A4E0069A23A?openDocument&Highlight=0 ,

Povinný subjekt Vám sděluje, že v případě zveřejněné verze rozhodnutí v internetové databázi Nejvyššího soudu se jedná o autentickou verzi rozhodnutí, která byla zaslána účastníkům řízení, a to po provedení příslušné anonymizace (pseudonymizace).

Vámi uváděná chyba (překlep) je již v originálu a stejnopisech rozhodnutí sp. zn. 23 Cdo 2942/2009.

Povinný subjekt dále doplňuje, že v uvedené věci nedošlo k vydání opravného usnesení - jak ostatně uvádí § 164 občanského soudního řádu, není vydání opravného usnesení zákonem vyžadováno ve všech případech. Podle názoru povinného subjektu objevené chyby spadají pod „jiné zjevné nesprávnosti“, které se navíc nacházely pouze v odůvodnění rozhodnutí.

Jak ostatně uvádíte sám v textu žádosti, je zcela zřejmé, že se jedná o chybu - mj. je odkazováno na § 205a, který se věnuje přípustnosti nových skutečností nebo důkazů v odvolání – viz následující citace z textu rozhodnutí:

„Zánik žalobou uplatněné pohledávky v důsledku kompenzačního úkonu učiněného po vyhlášení (vydání) rozhodnutí soudu prvního stupně, a též samotný kompenzační projev, jsou novými skutečnostmi ve smyslu ustanovení § 205a odst. 1 písm. f) o. s. ř., neboť jde o skutečnosti, které v době rozhodnutí soudu prvního stupně neexistovaly a nemohly být tedy uplatněny. Jsou tudíž způsobilým dovolacím důvodem podle posledně citovaného ustanovení, a byly-li v dovolání uplatněny, měl k nim odvolací soud přihlédnout (srov. § 212a odst. 3 o. s. ř.), tj. bylo jeho povinností se těmito skutečnostmi zabývat.

Z podaného výkladu vyplývá, že v projednávané věci měl odvolací soud, shledal–li v ostatním obranu žalované neopodstatněnou, vyhodnotit též námitku započtení jako obranu žalované proti žalobě a zkoumat, zda žalobou uplatněná pohledávka nezanikla započtením. Jestliže tak odmítl učinit, zatížil řízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci [§ 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř.]. Příčinou tohoto procesního pochybení je nesprávný výklad normy procesního práva (tj. ustanovení § 216 ve spojení s § 97 a § 98 o. s. ř.), jde tedy zároveň (a především) o nesprávné právní posouzení, jež splňuje požadavek zásadního významu rozhodnutí odvolacího soudu po právní stránce ve smyslu § 237 odst. 3 o. s. ř.“

Z celkového kontextu věci tak je nesporné, že v textu rozhodnutí mělo být správně uvedeno „odvolacím“ a „odvolání“.

Pro úplnost povinný subjekt sděluje, že veškerá vydaná rozhodnutí o dovolání zveřejňuje na svých webových stránkách www.nsoud.cz . Jedná se o zveřejňování anonymizovaných kopií rozhodnutí, obvykle ve lhůtě 60 dnů od data vypravení spisu s rozhodnutím z Nejvyššího soudu k soudu první instance, jež následně seznamuje s výsledkem dovolacího řízení jednotlivé účastníky. V případě, kdy má Nejvyšší soud z prvoinstančního soudu potvrzeno doručení rozhodnutí v dané věci všem účastníkům (stranám) řízení, zveřejní rozhodnutí v anonymizované, resp. pseudonymizované, podobě na svých webových stránkách obvykle dříve.

 

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.


 
S pozdravem
Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona