Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 40/2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
 

Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 7. 3. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 40/2019, prostřednictvím které žádáte „o informaci, zda bude Nejvyšší soud o Podání podnětu mé osoby ve vztahu k nesprávnému výkladu zákona jednat“, přičemž v žádosti odkazujete na podání ze dne 4. 7. 2018 (přiloženo v příloze) a samotnou problematiku věci popisujete i v dalším textu žádosti.

Povinný subjekt Vám v odpovědi sděluje, že Vámi uvedené podání bylo u povinného subjektu vyřizováno pod spisovou značkou Sm 225/2018. Rovněž pod touto spisovou značkou Vám bylo na Vaše podání odpovězeno místopředsedou Nejvyššího soudu. Kopii této odpovědi Vám povinný subjekt zasílá v příloze tohoto sdělení. Žádné další úkony v předmětné věci učiněny nebyly.

Zároveň si Vás povinný subjekt dovoluje upozornit, že, jak jste již byl poučen ve sdělení místopředsedy soudu, není v kompetenci Nejvyššího soudu na základě Vašeho podnětu jakkoli zasahovat do činnosti insolvenčního soudu. Nejvyšší soud tak může činit pouze v rámci vlastní rozhodovací činnosti na základě podaného mimořádného opravného prostředku.

V případě, že máte další doplňující dotazy k vyřízení Vašeho původního podání, je příhodnější je směřovat přímo na úsek místopředsedy Nejvyššího soudu k předmětné spisové značce, tedy Sm 225/2018.

 

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

 

S pozdravem

 


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona
 
Příloha (elektronická): SdělenímístopředsedySm2252018.pdf