Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 41/2016

Vážený pane inženýre,
Nejvyšší soud obdržel dne 6. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace podle Informačního zákona, kterou vede pod sp. zn. Zin 41/2016.
Tato Vaše žádost obsahuje několik otázek, na které nyní Nejvyšší soud odpovídá takto:

Otázka: Informoval JUDr. M. Nejvyšší soud ČR o překážce v práci z titulu výkonu veřejné funkce, tj. že byl zvolen do funkce místostarosty MČ B., písemnou formou? Specifikoval v této informaci podmínky výkonu funkce stanovené zastupitelstvem pro funkci pro období 2010-2014 (funkce uvolněná/neuvolněná)?

Odpověď: JUDr. M. dne 4. 5. 2011 informoval o svém zvolení do funkce uvolněného místostarosty MČ B. písemnou formou a zároveň písemně požádal o uvolnění k výkonu této funkce. V žádosti výslovně uvedl, že jde o funkci uvolněného místostarosty. Vzhledem k zájmu jeho přímé nadřízené, předsedkyně senátu OOK Nejvyššího soudu JUDr. XY, aby alespoň částečně pokračoval ve výkonu své dosavadní funkce asistenta soudce, byl JUDr. M. od 1. 6. 2011 Dohodou o změně pracovního poměru založeného jmenováním sjednán pracovní úvazek v rozsahu 4 hodin denní pracovní doby. V kopii Nejvyšší soud zasílá jednak samotnou Žádost o uvolnění k výkonu veřejné funkce ze dne 4. 5. 2011 (Příloha1-Zin41Žádost2011.pdf), tak vyjádření JUDr. XY k této žádosti (Příloha2-Zin41vyjádřenínadřízené.pdf). Dále Nejvyšší soud zasílá kopii Dohody o změně podmínek pracovního poměru založeného jmenováním ze dne 17. 5. 2011 (Příloha3-Zin41Dohoda2011.pdf).

Otázka: Proč nebyl JUDr. M. pro výkon uvolněné funkce místostarosty zaměstnavatelem uvolněn, nýbrž mu byl pouze zkrácen úvazek? Bylo to na jeho vlastní žádost? Byly podmínky spolupráce popsány formou dodatku k pracovní smlouvě?

Odpověď: JUDr. M. byl pro výkon funkce uvolněn, ale na základě dohody mohl částečně vykonávat i funkci asistenta soudkyně Nejvyššího soudu. V tom případě je Vaše otázka „Bylo to na jeho žádost?“ nadbytečná, neboť se vztahuje k variantě odpovědi, pokud by JUDr. M. nebyl uvolněn. Výše uvedené vyjádření přímé nadřízené JUDr. M. (poskytnuté v kopii), aby jako asistent pokračoval alespoň na poloviční úvazek v práci u Nejvyššího soudu, dokládá zájem zaměstnavatele o zvolené řešení polovičního zkráceného pracovního úvazku.
Podmínky spolupráce nebyly popsány formou dodatku k pracovní smlouvě.

Otázka: Dále se Vás dovoluji dotázat, zda v roce 2014 informoval JUDr. M. svého zaměstnavatele, že byl zvolen do funkce uvolněného starosty?

Odpověď: O zvolení starostou MČ B. JUDr. M. informoval ústně jak svoji přímou nadřízenou soudkyni, předsedkyni senátu OOK Nejvyššího soudu JUDr. XY, tak ústně informoval také personální oddělení Nejvyššího soudu, vedené paní Hanou Pazderovou. Přesné datum, kdy se tak stalo, není možné vzhledem k ústnímu sdělení zpětně dohledat či určit. Na základě této informace však JUDr. M. spolu se svým zaměstnavatelem uzavřel dne 27. 5. 2015 Dohodu o změně podmínek pracovního poměru založeného jmenováním tak, že od 1. 7. 2015, po dobu trvání uvolnění JUDr. M. k výkonu veřejné funkce, se pracovní poměr nesjednává ani v rozsahu 4 hodin denní pracovní doby. Od 1. 7. 2015 tedy JUDr. M., uvolněný pro výkon funkce starosty MČ B., práci pro Nejvyšší soud nevykonává, přestože zůstává jeho zaměstnancem.

Otázka: Jaké důvody uvedl v roce 2015 pro zrušení zkráceného úvazku a požádal (JUDr. M.) o uvolnění pro výkon funkce uvolněného starosty?

Odpověď: Jako důvod uvedl JUDr. M. při informování své nadřízené soudkyně, předsedkyně senátu OOK Nejvyššího soudu JUDr. XY a informování vedoucí personálního oddělení Nejvyššího soudu paní Hany Pazderové, zvolení do funkce starosty. Uvedl to ústně. Rovněž ústně sdělil (požádal), že z důvodu zvolení starostou bude potřeba, aby byl uvolněn pro výkon veřejné funkce na celý pracovní úvazek. Předchozí „uvolnění k výkonu veřejné funkce“, odsouhlasené tehdejší předsedkyní Nejvyššího soudu JUDr. Ivou Brožovou dne 12. 5. 2011 (viz součást přílohy č. 1), bylo stále platné, JUDr. M. tak o ně znovu nežádal, žádal jen o změnu úvazku. Právě na základě této ústní žádosti byla sepsána dne 27. 5. 2015 výše zmíněná Dohoda o změně podmínek pracovního poměru založeného jmenováním. (Kopie této dohody viz Příloha4-ZIN41Dohoda2015.pdf)

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.


S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.


Přílohy:
Příloha1-Zin41Žádost2011.pdf
Příloha2-Zin41vyjádřenínadřízené.pdf
Příloha3-ZIN41Dohoda2011.pdf
Příloha4-ZIN41Dohoda2015.pdf