Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 41/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)


Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 14. 4. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 41/2017, prostřednictvím které žádáte „… zpřístupnit informaci, jestli bylo proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 1. 2017, č. j. 16 Cmo 23/2016-1175, podáno dovolání, a pokud je odpověď pozitivní, pod jakou spisovou značkou je řízení o něm vedeno.

Povinný subjekt Vás tímto informuje, že k dnešnímu dni neeviduje ve své databázi žádné dovolací řízení, kterým by bylo napadnuto Vámi uvedené rozhodnutí Vrchního soudu v Praze. To ovšem nevylučuje možnost, že některý z účastníků řízení takové dovolání prostřednictvím prvoinstančního soudu podal, ovšem toto dovolání prozatím k Nejvyššímu soudu ještě nedorazilo.

Pokud jste byl přímo účastníkem řízení, pak Nejvyšší soud informuje o podaném dovolání všechny účastníky řízení prostřednictvím tzv. informačního dopisu – a to řádově do několika dnů od data, kdy spis s dovoláním k Nejvyššímu soudu napadne. Rovněž je možné se o podaném dovolání dovědět ze záznamů veřejné databáze InfoSoud, provozované elektronicky Ministerstvem spravedlnosti ČR. Zde by se po zadání spisové značky Vrchního soudu v Praze 16 Cmo 23/2016, popř. sp. zn. 45 Cm 286/99 prvoinstančního soudu, měla informace o dovolacím řízení (bude-li dovolání podáno) rovněž objevit.

Odkaz na databázi InfoSoud: http://infosoud.justice.cz/public/search.jsp

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona