Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 42/2016

Vážený pane,
Nejvyšší soud obdržel dne 7. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 42/2016. Požadujete v ní (cituji) „…poskytnutí rozsudku v trestní věci L. N., kterým bylo vyhověno kasační stížnosti podané v jeho prospěch… .“

Podle § 14 odst. 2 IZ musí žádost o poskytnutí informace obsahovat mimo jiné jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu pro doručování. Vaše žádost však neobsahuje datum narození a adresu pro doručování. Jelikož povinný subjekt již provedl předběžnou správní úvahu, dospěl k závěru, že bude muset Vaši žádost částečně odmítnut (ve vztahu k osobním údajům účastníků řízení), a proto Vás Nejvyšší soud podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. vyzývá k doplnění žádosti o chybějící povinné údaje, tj. o datum narození a adresu pro doručování. Doplnění žádosti je možno provést stejnou formou, kterou zákon o svobodném přístupu k informacím stanoví pro podání žádosti.

Nad rámec výše uvedené výzvy si Vás dovolujeme informovat, že pokud Vám postačí anonymizovaná verze rozhodnutí ve věci Stížnosti pro porušení zákona (nikoli kasační stížnosti, jak mylně uvádíte), která byla podána ve prospěch obviněného L. N. a projednávána pod sp. zn. 8 Tz 15/2015, pak je toto rozhodnutí k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz, v tabulce na domovské stránce, nazvané Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu. V takovém případě je tedy možné Vás odkázat podle § 6 odst. 1 IZ, na již zveřejněnou informaci.

Poučení: Pokud žádost nedoplníte do 30 dnů ode dne doručení této výzvy, povinný subjekt ji odloží.

S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.