Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 42/2018

Výzva k upřesnění žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážení,

Nejvyšší soud obdržel dne 12. 3. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace, podanou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), kterou eviduje pod sp. zn. Zin 42/2018.
Předmětem žádosti je poskytnutí:
1. anonymizované verze konečného rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci vedené pod spisovou značkou 28 Cdo 2391/2004 (dále jen "Rozhodnutí 1") a anonymizovaných verzí veškerých meritorních soudních rozhodnutí v téže věci, která předcházela Rozhodnutí 1 a na jejichž základě nebo v jejichž souvislosti bylo Rozhodnutí 1 vydáno;
2. anonymizované verze konečného rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci vedené pod spisovou značkou 28 Cdo 2747/2004 (dále jen "Rozhodnutí 2") a anonymizovaných verzí veškerých meritorních soudních rozhodnutí v téže věci, která předcházela Rozhodnutí 2 a na jejichž základě nebo v jejichž souvislosti bylo Rozhodnutí 2 vydáno;
3. anonymizované verze konečného rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci vedené pod spisovou značkou 26 Cdo 124/2010 (dále jen "Rozhodnutí 3") a anonymizovaných verzí veškerých meritorních rozhodnutí v téže věci, která předcházela Rozhodnutí 3 a na jejichž základě nebo v jejichž souvislosti bylo Rozhodnutí 3 vydáno;
4. anonymizované verze konečného rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci vedené pod spisovou značkou 29 Cdo 60/2012 (dále jen "Rozhodnutí 4") a anonymizovaných verzí veškerých meritorních soudních rozhodnutí v téže věci, která předcházela Rozhodnutí 4 a na jejichž základě nebo v jejichž souvislosti bylo Rozhodnutí 4 vydáno;
5. anonymizované verze konečného rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci vedené pod spisovou značkou 26 Cdo 3494/2012 (dále jen "Rozhodnutí 5") a anonymizovaných verzí veškerých meritorních soudních rozhodnutí v téže věci, která předcházela Rozhodnutí 5 a na jejichž základě nebo v jejichž souvislosti bylo Rozhodnutí 5 vydáno;
6. anonymizované verze konečného rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci vedené pod spisovou značkou 26 Cdo 264/2013 (dále jen "Rozhodnutí 6") a anonymizovaných verzí veškerých meritorních soudních rozhodnutí, která předcházela Rozhodnutí 6 a na jejichž základě nebo v jejichž souvislosti bylo Rozhodnutí 6 vydáno.

Podle § 14 odst. 5 písm. b) Informačního zákona „v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve (povinný subjekt) žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti“.

Vyzýváme Vás tímto k upřesnění části žádosti sp. zn. Zin 42/2016 podle § 14 odst. 5. písm. b) Informačního zákona ve smyslu následujícího:
Výzva k upřesnění směřuje ze strany Nejvyššího soudu k upřesnění pojmu „veškerá meritorní soudní rozhodnutí v téže věci, která předcházela Rozhodnutí (1-6) a na jejichž základě nebo v jejichž souvislosti bylo Rozhodnutí (1-6) vydáno“. Povinnému subjektu není jasné, zda tím žadatel míní rozhodnutí soudu první instance a odvolacího soudu, případně jiná rozhodnutí.

Nejvyšší soud v té souvislosti upozorňuje, že v jeho působnosti není vytvářet anonymizované verze „cizích rozhodnutí“. Nejvyšší soud anonymizuje na základě ustanovení § 10 a  § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze rozhodnutí svých senátů. Tato zákonná ustanovení jsou pak v rámci povinného subjektu detailně provedena v § 115 Kancelářského řádu Nejvyššího soudu, který nabyl účinnosti dne 1. 11. 2010. Odkaz na platné znění Kancelářského řádu Nejvyššího soudu je zde:


http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/0/CB12B13F347A4EC7C1257F7A003886A3/$file/Kancelarsky%20rad.pdf)
V případě, že by předmětem Vaší žádosti bylo rovněž zaslání rozhodnutí soudů první instance a odvolacích soudů, byl by povinný subjekt nucen v této části předmětnou žádost odmítnout, neboť anonymizovanými verzemi těchto rozhodnutí nedisponuje. Povinný subjekt by Vám potom v zájmu co nejrychlejšího získání požadované informace doporučil, obrátit se v předmětných částech žádosti na příslušné soudy první instance anebo soudy odvolací, které daná rozhodnutí vydaly. Jednotlivá níže poskytovaná rozhodnutí Nevyššího soudu přitom vždy uvádějí názvy soudů, které v dané věci rozhodovaly v prvním a druhém stupni.

Poučení:


Pokud žádost v dané části neupřesníte do 30 dnů ode dne doručení této výzvy, bude rozhodnuto o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. V případě, že žádost upřesníte, bude ve zbytku vyřízena podle § 14 odst. 5 písm. d) Informačního zákona do 15 dnů ode dne, kdy Nevyšší soud obdrží upřesnění žádosti.


Částečné poskytnutí informace – odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 Informačního zákona

Podle § 6 odst. 1 Informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.
Požadovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou volně dostupná v databázi anonymizovaných Rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, která se nachází na webových stránkách www.nsoud.cz. Konkrétní požadovaná rozhodnutí naleznete pod níže uvedenými následujícími odkazy.
Rozhodnutí 1
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/4AA6050681E0062DC1257A4E006932CA?openDocument&Highlight=0,
Rozhodnutí 2
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/076C12ADF21B1937C1257A4E0064C43E?openDocument&Highlight=0,
Rozhodnutí 3
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/238A5A90B3139C71C1257A4E0064D84C?openDocument&Highlight=0,
Rozhodnutí 4
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B53B775DB59A6AB5C1257D0000353970?openDocument&Highlight=0,
Rozhodnutí 5
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/7D4E57DD4A9078DDC1257BF7004A30F9?openDocument&Highlight=0,
Rozhodnutí 6
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/68B5DFA8796921EDC1257BFD00297A8B?openDocument&Highlight=0,

Pro úplnost povinný subjekt dodává, že ve výše zmiňované databázi Nejvyšší soud zveřejňuje svá anonymizovaná rozhodnutí obvykle ve lhůtě 60 dnů od data vypravení spisu spolu s rozhodnutím Nejvyššího soudu k soudu první instance, který následně zajišťuje rozeslání rozhodnutí účastníkům řízení.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti v místě, kde jsou poskytnuty informace, nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle Informačního zákona