Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 43/2017

R O Z H O D N U T Í
Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti Ing. et Ing. L. K., (dále také jako „žadatel“), ze dne 21. 4. 2017, sp. zn. Zin 43/2017,
takto:

Podle § 15 odst. 1 Informačního zákona ve spojení s § 8a Informačního zákona a § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se žádost žadatele o poskytnutí plné verze usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 123/2001 (ve skutečnosti sp. zn. 25 Cdo 123/2001) částečně o d m í t á tak, že v kopii požadovaného rozhodnutí nebudou poskytnuty osobní údaje jednotlivých účastníků řízení.
Odůvodnění:

Nejvyšší soud obdržel dne 21. 4. 2017 žádost Ing. et Ing. L. K. podle Informačního zákona, kde se žadatel domáhá informace:

„ 1. Zda existuje usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, neboť na toto konkrétní usnesení odkazuje ve své argumentaci advokát Mgr. M. D..
2. V případě, že skutečně existuje usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, požaduji zaslání plné verze tohoto usnesení do mé datové schránky.“

Šetřením v databázi Nejvyššího soudu povinný subjekt zjistil, že civilní dovolání označené jako Cdo 123/2001 v této databázi figuruje pouze pod sp. zn. 25 Cdo 123/2001, což znamená, že věc projednával a rozhodl o ní senát č. 25. Ve spisu je rovněž zmínka, že předmětnou věc převzal tento senát č. 25 od jiného senátu. Na základě těchto údajů z informační databáze dospěl povinný subjekt k závěru, že původní řízení sp. zn. 21 Cdo 123/2001 bylo v samotném začátku postoupeno k vyřízení senátu 25 a od té doby tedy registrováno už jen pod novou sp. zn. 25 Cdo 123/2001. Z uvedeného vyplývá, že žadatel v bodě 2. žádosti sp. zn. Zin 43/2017 ve skutečnosti žádá o usnesení ve věci sp. zn. 25 Cdo 123/2001.

Podle ustanovení § 8a Informačního zákona „poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu“.

Podle ustanovení § 15 odst. 1 Informačního zákona „pokud povinný subjekt žádosti, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti“.

Podle § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, „osobním údajem je jakákoli informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu“. Podle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. je zpracováním osobních údajů mj. též jejich šíření, předávání nebo zveřejňování. Podle § 5 odst. 2 tohoto zákona může správce údajů zpracovat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů a bez tohoto souhlasu jen za podmínek stanovených v citovaném ustanovení.

Nejvyšší soud však nemá od subjektů těchto údajů souhlas s předáním jiné osobě, a ani nesplňuje další podmínky § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. Úplné znění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2001, sp. zn. 25 Cdo 123/2001, přitom takové osobní údaje účastníků řízení obsahuje. S ohledem na výše uvedené je ale nemůže povinný subjekt zpracovávat, což poskytuje zákonný důvod pro částečné odmítnutí předmětné žádosti o poskytnutí informace v souladu s § 8a Informačního zákona.

Nejvyšší soud tak při vydání tohoto rozhodnutí ve věci žádosti o poskytnutí informace sp. zn. Zin 43/2017 upřednostnil právo na ochranu osobnosti a osobních údajů podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod nad právem na informace podle čl. 17 odst. 5 Listiny.

S ohledem na výše uvedené povinný subjekt rozhodl tak, že žádost o poskytnutí informací v rozsahu osobních údajů obsažených v rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2001, sp. zn. 25 Cdo 123/2001, v souladu s § 8a ve spojení s § 15 odst. 1 Informačního zákona, částečně odmítl a zasílá žadateli pouze anonymizované znění usnesení.

Poučení:
Proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podle § 16 odst. 1 Informačního zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád podat odvolání. Odvolání se podává u povinného subjektu do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. O odvolání rozhoduje předseda Nejvyššího soudu v Brně.

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) Informačního zákona

V odpovědi k bodu 1. žádosti sp. zn. Zin 43/2017 ze dne 21. 4. 2017 povinný subjekt v souladu s výše uvedeným šetřením sděluje, že usnesení ve věci sp. zn. 21 Cdo 123/2001 ze dne 11. 11. 2001 neexistuje, avšak v databázi Nejvyššího soudu je vloženo rozhodnutí ve věci sp. zn. 25 Cdo 123/2001 ze dne 31. 1. 2001, které je s největší pravděpodobností tím, jehož znění se žadatel domáhá v bodě 2 žádosti, neboť úvodní číslice spisové značky každé dané věci označuje „pouze“ číslo senátu Nejvyššího soudu, který o věci rozhodoval.
Poskytnutou informací v bodě 2 žádosti sp. zn. Zin 43/2001 je v příloze zaslaná anonymizovaná verze rozhodnutí ve věci sp. zn. 25 Cdo 123/2001 ze dne 31. 1. 2001, přičemž o anonymizaci rozhodl povinný subjekt v rámci tohoto rozhodnutí.
Pro úplnost povinný subjekt dodává, že ve věci sp. zn. 25 Cdo 123/2001 rozhodl příslušný senát usnesením pouze dne 31. 1. 2001, žádné další rozhodnutí o dovolání, například z data uvedeného v žádosti (11. 11. 2001) senát v této věci nevydal.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti žadatel nesouhlasí, může podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Příloha (elektronická): 25Cdo123 2001.docx


Rozhodnuti - 25 Cdo 123_2001