Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 47/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážený pane doktore,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 25. 4. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 47/2017, prostřednictvím které žádáte „… o sdělení, na základě čeho došlo ke změně kategorie rozhodnutí u rozhodnutí sp. zn. 20 Cdo 5754/2015 ze dne 26. 9. 2016, kdy ke dni 30. 1. 2017 byl judikát zařazen do kategorie A, avšak následně byla kategorie změněna na D.“ V souvislosti s tím dále žádáte „… o sdělení, na základě jakých kritérií jsou soudní rozhodnutí obecně zařazována do jednotlivých kategorií a za jakých okolností dochází k jejich přeřazení z jedné kategorie do druhé.

Povinný subjekt Vám v odpovědi nejprve sděluje, že ve věci konkrétního řízení pod sp. zn. 20 Cdo 5754/2015 v souladu s níže uvedenými pravidly kategorizovala rozhodnutí ze dne 26. 9. 2016 písmenem A předsedkyně senátu JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D., avšak zároveň do závěrečného referátu k tomuto rozhodnutí uvedla svůj vlastní návrh na přeřazení předmětného rozhodnutí do kategorie D. Tento návrh předsedkyně senátu následně akceptoval rovněž evidenční senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu pod vedením JUDr. Petra Šuka na zasedání dne 22. 3. 2017, čímž došlo k faktické změně kategorizace.

Pravidla pro kategorizaci rozhodnutí jsou u Nejvyššího soudu dána rozdělením do těchto jednotlivých kategorií:

Skupina A - rozhodnutí zásadní povahy, určená pro uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek,
Skupina B - významná rozhodnutí nezařazená do skupiny A, určená pro vnitřní potřebu Nejvyššího soudu,
Skupina C - ostatní rozhodnutí řešící hmotněprávní otázku, pokud nepatří do skupin A a B,
Skupina D - rozhodnutí ve věcech výkonu rozhodnutí a ostatní rozhodnutí řešící procesní problematiku, pokud nebudou zařazena do skupin A, B a E,
Skupina E - jednoduchá rozhodnutí procesní povahy (zastavení dovolacího řízení, odmítnutí dovolání, odklad vykonatelnosti), pokud nebudou zařazena do skupin A a B.

Do kategorie A jsou zpravidla zařazována rozhodnutí, v nichž Nejvyšší soud řešil otázku hmotného či procesního práva, která dosud nebyla v judikatuře Nejvyššího soudu řešena (viz úprava přípustnosti dovolání v § 237 o. s. ř.). V souladu s tím předsedkyně senátu ve věci sp. zn. 20 Cdo 5754/2015 JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. vyznačila původně u rozhodnutí kategorii A. Avšak, soudci (zpravidla předsedové jednotlivých senátů) mají zároveň právo v závěrečném referátu sami navrhnout přeřazení do jiné kategorie, o čemž následně rozhoduje evidenční senát.

Právě evidenční senáty obou kolegií zodpovídají za konečnou kategorizaci jednotlivých rozhodnutí a právě ony navrhují kolegiím vybraná rozhodnutí kategorie A k dalšímu připomínkování s tím, aby byla následně zařazena do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona