Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 47/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 23. 3. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 47/2018, ve které požadujete „poskytnutí následujících informací: 1.) kopie rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 1 Odon 150/97 (rozhodnutí patrně pochází ze dne 22. 4. 1998)“. Žádost byla doplněna podáním ze dne 26. 3. 2018, ve kterém sdělujete, že Vám postačí poskytnutí anonymizované kopie požadovaného rozhodnutí.

Povinný subjekt Vám požadovanou informaci poskytuje a jako elektronickou přílohu zasílá anonymizovanou kopii rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 22. 4. 1998 č. j. 1 Odon 150/97 - 96.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Pro jednoznačné určení počátku uvedené 30denní lhůty Vás povinný subjekt žádá, abyste přijetí tohoto sdělení zpětně potvrdil na e:mailovou adresu, ze které Vám bylo doručeno.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákonaPříloha (elektronická)
1Odon150 97.pdf


1 Odon 150-97