Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 4/2018

Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 12. 1. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 4/2018, ve které požadujete „poskytnutí usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. listopadu 2012, č. j. 29 Cdo 4437/2011-93, a to v anonymizované podobě.“

Podle § 6 odst. 1 Informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.

Požadované rozhodnutí je volně dostupné v rámci spisu insolvenčního řízení úpadce společnosti BARC spol. s.r.o., dostupného v elektronické verzi insolvečního rejstříku na internetových stránkách https://isir.justice.cz, a to jako příloha k vyjádření insolvenčního správce v oddílu B, číslo dokumentu 65, str. 9 – 11. Vyjádření insolvenčního správce spolu s přílohami naleznete pod tímto odkazem:

https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=6147357

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravemMgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona