Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 50/2016

Vážený pane doktore,

Nejvyšší soud obdržel 19. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 50/2016.

Váš požadavek konkrétně zněl: Podle usnesení VS Olomouc 8 Cmo 278/2015 musí být změna stanov SVJ vzniklých před účinností NOZ provedena formou veřejné listiny. Podle usnesení VS Praha 7 Cmo 79/2015 však forma veřejné listiny není vyžadována, obdobné stanovisko zaujímá také MMR. S ohledem na to, že se tato problematika týká cca 50 000 subjektů a může jim způsobovat nemalé náklady, chtěl bych se zeptat, jestli k této problematice hodlá Nejvyšší soud zaujmout sjednocující stanovisko?

V odpovědi na tuto požadovanou informaci Vám Nejvyšší soud sděluje, že v nejbližší době nepředpokládá k uvedené problematice vydání sjednocujícího stanoviska. Ke sjednocení judikatury by však mělo dojít již v řádech měsíců vydáním rozhodnutí v rámci konkrétní věci, která je předmětem aktuálně řešeného dovolání, předloženého senátu č. 29 občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. Rozhodnutí bude poté, co se s ním seznámí všichni účastníci řízení, v anonymizované podobě veřejně dostupné, tak jako všechna rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.