Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 51/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 28. 4. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 51/2017, která obsahovala tyto konkrétní body:

„1. zda proběhlo ve dnech 10. až 13. dubna 2017 oficiální jednání mezi některým ze zaměstnanců Nejvyššího soudu nebo soudců Nejvyššího soudu a panem Ing. L. B., tajemníkem Magistrátu města P. Statutárního města P.
2. stručná charakteristika tohoto jednání
3. písemný výstup z tohoto jednání
4. protokol z tohoto jednání“


V odpovědi Vám povinný subjekt sděluje, že ve dnech 10. až 13. dubna 2017 se neuskutečnilo žádné oficiální jednání, při němž by některý ze zaměstnanců nebo soudců Nejvyššího soudu jednal za tento soud s panem Ing. L. B., tajemníkem Magistrátu města P. Takové jednání by muselo být řádně zaznamenáno v některém z rejstříků (v některé z databází) Nejvyššího soudu, což není.

Z obsahu dalších otázek 2, 3 a 4 Vaší žádosti sp. zn. Zin 51/2017 ze dne 28. 4. 2017 je jednoznačně patrné, že jejich zodpovězení je podmíněno kladnou odpovědí na otázku číslo 1. Vzhledem k tomu, že odpověď na otázku číslo 1 je negativní, pak samozřejmě nelze stručně charakterizovat jednání, k němuž nedošlo, poskytovat písemný výstup či protokol z takového jednání.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona