Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 52/2016

Vážená paní doktorko,
Nejvyšší soud obdržel dne 21. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 52/2016.

Tato žádost obsahuje 5 bodů, ke kterým povinný subjekt uvádí:

1) Požadovaná informace: Rozhodnutí, které se týkala architektonického díla dle ustanovení § 2 odst. 1, § 13 odst. 2, § 17 § 30 odst. 3, § 33 a § 38d zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. Internetový formulář Nejvyššího soudu k vyhledávání rozhodnutí při zadání těchto ustanovení zřejmě nezobrazuje všechny výsledky.
Odpověď: Nejvyšší soud v bodě 1) Vaší žádosti o poskytnutí informací sp. zn. Zin 52/2016 ze dne 21. 4. 2016 odkazuje ve smyslu § 6 odst. 1 Informačního zákona na zveřejněnou informaci.
Podle § 6 odst. 1 Informačního zákona pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.
Internetový formulář Nejvyššího soudu zobrazuje po zadání příslušných klíčových slov všechny relevantní výsledky. Vaše domněnka, že tomu tak není, kterou jste vyslovila v bodě 1) žádosti, nebyla správná. Samotný povinný subjekt, pokud by vyhledával rozhodnutí podle Vámi uváděných kritérií, by postupoval právě cestou vyhledávání ve své veřejně přístupné databázi na webových stránkách www.nsoud.cz .

2) Požadovaná informace: Rozhodnutí autorskoprávní povahy, kde byl žalobcem architekt K. H.
Odpověď: V databázi rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ISNS nefiguruje jméno osoby K. H. v souvislosti s žádným dovolacím řízením autorskoprávní povahy. K osobě K. H. eviduje Nejvyšší soud pouze jediné dovolání z roku 2006 ve věci „o přivolení k výpovědi z nájmu bytu“.

3) Požadovaná informace: Rozhodnutí, kde byl žalobcem architekt Z. D. (v kauze autorskoprávní „xxx“).
Odpověď: Nejvyšší soud v bodě 3) Vaší žádosti o poskytnutí informací sp. zn. Zin 52/2016 ze dne 21. 4. 2016 odkazuje ve smyslu § 6 odst. 1 Informačního zákona na zveřejněnou informaci.
Ve veřejné databázi rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu na webu www.nsoud.cz je pod spisovou značkou 33 Cdo 2870/2014 dostupné rozhodnutí, kde figuruje architekt Z. D., ovšem jako žalovaný. Jiné řízení autorskoprávní povahy, kde by se objevilo jméno Z. D., Nejvyšší soud neeviduje.

4) Požadovaná informace: Rozhodnutí o dovolání proti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Co 25/2002.
Odpověď: Rozhodnutí o dovolání proti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 3 Co 25/2002 Nejvyšší soud nikdy neprojednával, v databázi informačního systému Nejvyššího soudu ISNS taková spisová značka vůbec nefiguruje.

5) Požadovaná informace: Rozhodnutí sp. zn. Zm I 413/29.
Odpověď: Při vyhledávání anonymizovaného textu rozhodnutí sp. zn. Zm  I 413/29 bylo zjištěno níže uvedené:
Rozhodnutí opatřené sp. zn. Zm I 413/29 neobsahuje žádný právní informační systém, který má Nejvyšší soud v současnosti k dispozici. Zmínka o uvedené sp. zn. byla nalezena v publikaci FENYK, Jaroslav a ILLKOVÁ, Patricie. Rozhodnutí a stanoviska k trestnímu zákonu: výňatky z hmotněprávních rozhodnutí a stanovisek: 1918-1995. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1995. Beckova edice judikatura. ISBN 80-7179-038-9. na str. 437, kde je také uveden výňatek z právní věty a sbírkové číslo tohoto rozhodnutí – č. 3848/30 Sb. rozh. tr.
Právní věta uvedená v této publikaci ke sp. zn. Zm I 413/29 a uvedené sbírkové číslo odpovídá rozhodnutí ze dne 15. 4. 1930, sp. zn. Zm II 413/29.
Text rozhodnutí sp. zn. Zm II 413/29 je dostupný v právním informačním systému CODEXIS. V odpovědi na Vaši žádost o informaci ze dne 21. 4. 2016 v bodě 5) Nejvyšší soud opět v souladu s § 6 odst. 1 Informačního zákona odkazuje na již zveřejněnou informaci.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.