Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 52/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 3. 5. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 52/2017, prostřednictvím které žádáte o následující informace z období let 2010 – 2016:

1) V kolika věcech z agendy Cdo (civilní dovolání), v nichž bylo podané dovolání shledáno důvodným (tzn. nedošlo ani k odmítnutí ani k zamítnutí dovolání) rozhodl Nejvyšší soud tím způsobem, že dovoláním napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil soudu nižší instance k novému rozhodnutí (tzn. rozhodl kasačním způsobem)?
2) V kolika věcech z agendy Cdo, v nichž bylo podané dovolání shledáno důvodným, rozhodl Nejvyšší soud tím způsobem, že napadené rozhodnutí změnil (tzn. rozhodl revizním způsobem)?

Povinný subjekt Vám tímto v odpovědi na oba výše uvedené požadavky zasílá v příloze „Tabulka Zin 52 2017.pdf „ veškeré Vámi požadované informace.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Příloha (elektronická): Tabulka Zin 52 2017.pdf

TabulkaZin522017.pdf