Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 53/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážení,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 4. 5. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 53/2017, prostřednictvím které žádáte o informace, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2015 sp. zn. 21 Cdo 4123/2013 a kdy bylo toto rozhodnutí publikováno na webových stránkách www.nsoud.cz, popř. jinde.

Povinný subjekt Vám tímto v odpovědi sděluje, že uvedené rozhodnutí nabylo právní moci dne 17. 4. 2015, v anonymizované podobě bylo publikováno na webu Nejvyššího soudu www.nsoud.cz dopoledne dne 29. 5. 2015.

Rozhodnutí se poté objevilo buď ve formě citací anebo i v kompletní anonymizované verzi na řadě serverů, které publikují různá soudní rozhodnutí, popř. jej komentovali a citovali z něj v odborných periodicích i někteří advokáti. Tato periodika (a servery publikující rozhodnutí) předmětný rozsudek či citace z něj publikovala zcela jistě až po zveřejnění Nejvyšším soudem dne 29. 5. 2015.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona